Albanian 101

I haven't done anything wrong.
S'kam bërë asgjë të keqe.

It was a misunderstanding.
Ishte keqkuptim.

Where are you taking me?
Ku po më çoni?

Am I under arrest?
Jam nën arrest?

I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Jam një shtetas(e) amerikan(e)/australian(e)/anglez(e)/kanadez(e).

I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Dua të flas me ambasadën amerikane/australiane/angleze/kanadeze.

I want to talk to a lawyer.
Dua të flas me një avokat.

Can I just pay a fine now?
A mundem thjesht të paguaj gjobën tani?

Featured Video