Armenian 101

I want to rent a car.
Ես ուզում եմ մեքենա վարձել։ ( yes ou-ZOOM ehm meh-keh-NUH vuhr-TSELE )

Can I get insurance?
Կարո՞ղ եմ ապահովագրել։ ( kuh-ROGH ehm uh-puh-hove-uh-GRELE? )

stop ( on a street sign )
STOP

one way
միակողմանի երթևեկություն ( mia-kogh-muh-NEE yer-teh-veh-kou-TYOON )

yield
զիջել ճանապարհը ( zee-CHELE chuh-nuh-PUR-he )

no parking
կանգառն արգելվում է ( kuhn-GUHRN are-kel-VOOM eh )

speed limit
արագության սահմանափակում ( uh-rug-oot-YUHN suh-muh-nuh-puh-KOOM )

gas ( petrol ) station
բենզալցակայան ( ben-zuh-le-tsuh-kuh-YUHN )

petrol
բենզին ( ben-ZENE )

diesel
դիզել ( diesel )

Featured Video