Armenian 101

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ

Do you accept British pounds?
Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր

Do you accept credit cards?
Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր

Can you change money for me?
Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել

Where can I get money changed?
Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը

Featured Video