Armenian 101

Leave me alone.
Ինձ հանգի՛ստ թողեք ( INDZ han-GHEEST toh-GHEQ! )

Don't touch me!
Ինձ մի՛ կպեք ( INDZ MEE ke-PECK! )

I'll call the police.
Ես միլի՛ցիա կկանչեմ ( YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM )

Police!
Ոստիկանությու՛ն ( vos-tih-kah-noo-TYOON! )

Stop! Thief!
Բռնե՛ք գողին ( bihr-NEQ go-GHEEN! )

I need your help.
Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ ( YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM )

It's an emergency.
Արտակարգ իրավիճակ է ( ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH )

I'm lost.
Ես մոլորվել եմ ( YES mo-lor-VEL EM )

I lost my bag.
Ես կորցրել եմ պայուսակս ( YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS )

I lost my wallet.
Ես կորցրել եմ դրամապանակս ( YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS )

I'm sick.
Ես հիվանդ եմ ( YES hee-VAND EM )

I've been injured.
Ես վիրավորված եմ ( YES vee-rah-vor-VATS EM )

I need a doctor.
Ինձ բժիշկ է հարկավոր ( INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR )

Can I use your phone?
Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից ( kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz? )

Featured Video