Armenian 101

now
հիմա ( hee-MAH )

later
ավելի ուշ ( ah-VELY OUSH )

before
ավելի շուտ ( ah-VELY SHOOT )

morning
առավոտ ( ah-rah-VOTE )

afternoon
ցերեկ ( tseh-RECK )

evening
երեկո ( yeh-reh-KOH )

night
գիշեր ( ghee-SHERE )

Clock Time

one o'clock AM
գիշերվա ժամը մեկը ( ghee-shere-VAH ZHAH-meh MEH-ke )

two o'clock AM
գիշերվա ժամը երկուսը ( ghee-shere-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se )

ten o'clock AM
առավոտյան ժամը տասը ( ah-rah-vote-YAHN ZHAH-meh TAH-se )

noon
կեսօր ( kess-ORE )

one o'clock PM
ցերեկվա ժամը մեկը ( tzeh-reck-VAH ZHAH-meh MEH-ke )

two o'clock PM
ցերեկվա ժամը երկուսը ( tzeh-reck-VAH ZHAH-meh yehr-KOU-se )

ten o'clock PM
երեկոյան ժամը տասը ( yeh-reh-ko-IAN ZHAH-meh TAH-se )

midnight
կեսգիշեր ( kehs-ghee-SHERE )

Duration

_____ second(s)
_____ վայրկյան ( vair-kian )

_____ minute(s)
_____ րոպե ( ro-PEH )

_____ hour(s)
_____ ժամ ( zhum )

_____ day(s)
_____ օր ( ore )

_____ week(s)
_____ շաբաթ ( sha-PATT )

_____ month(s)
_____ ամիս ( uh-MEES )

_____ year(s)
_____ տարի ( tah-REE )

Days

today
այսօր ( ice-ORE )

yesterday
երեկ ( yeh-RECK )

tomorrow
վաղը ( vah-GHE )

this week
այս շաբաթ ( ice sha-PATT )

last week
անցած շաբաթ ( un-TZATZ sha-PATT )

next week
մյուս շաբաթ ( myoose sha-PATT )

Monday
երկուշաբթի ( yehr-kou-SHUPTY )

Tuesday
երեքշանթի ( yeh-reck-SHUPTY )

Wednesday
չորեքշաբթի ( choh-reck-SHUPTY )

Thursday
հինգշաբթի ( heeng-SHUPTY )

Friday
ուրբաթ ( oor-PAHT )

Saturday
շաբաթ ( sha-PATT )

Sunday
կիրակի ( kih-rah-KEE )

The weeks start with Mondays.

Months

January
հունվար ( hoon-VAHR )

February
փետրվար ( peh-ter-VAHR )

March
մարտ ( mart )

April
ապրիլ ( uh-PREEL )

May
մայիս ( muh-YEES )

June
հունիս ( hoo-NEES )

July
հուլիս ( hoo-LEES )

August
օգոստոս ( oh-gos-TOSE )

September
սեպտեմբեր ( sep-tem-BERE')

October
հոկտեմբեր ( hock-tem-BERE )

November
նոյեմբեր ( no-yem-BERE )

December
դեկտեմբեր ( deck-tem-BERE )

Writing Dates

Dates are written in dd.mm.yy format.

Featured Video