101 Languages

Azerbaijani Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Azerbaijani language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Azeri
I

mən
you
(singular)

sən
he

o
we

biz
you
(plural)

siz
they

onlar
this

bu
that

o
here

burada
there

orada
who

kim
what

where

harada
when

haçan
how

necə
not (adjectives)

deyil
all

bütün, hamısı
many

çox
some

bəzi (some of the) ; bir neçə (a few)
few

az
other

başqa, digər
one

bir
two

iki
three

üç
four

dörd
five

beş
big

böyük
long

uzun
wide

geniş
thick

qalın
heavy

ağır
small

kiçik; balaca
short

qısa
narrow

dar
thin

nazik, incə
woman

qadın
man
(adult male)

kişi
man
(human being)

insan, adam
child
(a youth)

bala, uşaq, çağa
wife

arvad
husband

ər
mother

ana
father

ata
animal

heyvan
fish

balıq
bird

quş
dog

it, köpək
louse

bit
snake

ilan
worm

qurd
tree

ağac
forest

meşə, orman
stick

çubuq
fruit

meyvə
seed

toxum
leaf

yarpaq
root

kök, tüp
bark
(of tree)

qabıq
flower

çiçək, gül
grass

ot
rope

ip
skin
(human)

dəri
meat
(as in flesh)

ət
blood

qan
bone

sümük
fat
(noun)

yağ
egg

yumurta
horn

buynuz
tail

quyruq
feather

tük
hair

saç, qıl (on body)
head

baş, kəllə
ear

qulaq
eye

göz
nose

burun
mouth

ağız
tooth

diş
tongue

dil
fingernail

dırnaq
foot

ayaq
leg

qıç
knee

diz
hand

əl
wing

qanad
belly

qarın
guts

bağırsaq, içalat
neck

boyun
back

arxa, kürək
breast

döş
heart

ürək
liver

ciyər
to drink

içmək
to eat

yemək
to bite

dişləmək
to suck

əmmək
to spit

tüpürmək
to vomit

qusmaq
to blow
(as wind)

üfürmək
to breathe

nəfəs almaq
to laugh

gülmək
to see

görmək
to hear

eşitmək
to know
(a fact)

bilmək
to think

düşünmək
to smell
(sense odor)

iyləmək, qoxlamaq, qoxumaq
to fear

qorxmaq
to sleep

yatmaq
to live

yaşamaq
to die

ölmək
to kill

öldürmək
to fight

vuruşmaq, savaşmaq, döyüşmək
to hunt
(transitive)

ovlamaq
to hit

vurmaq
to cut

kəsmək
to split

yarmaq
to stab
(or stick)

sancmaq, batırmaq, soxmaq
to scratch

cızmaq, dırnaqlamaq
to dig

qazmaq
to swim

üzmək
to fly

uçmaq
to walk

gəzmək, yerimək
to come

gəlmək
to lie
(as on one's side)

uzanmaq, yatmaq
to sit

oturmaq
to stand

durmaq
to turn
(change direction)

dönmək
to fall
(as in drop)

düşmək
to give

vermək
to hold
(in one's hand)

tutmaq
to squeeze

sıxmaq
to rub

sürtmək
to wash

yumaq
to wipe

silmək
to pull

çəkmək
to push

itələmək
to throw

atmaq
to tie

bağlamaq
to sew

tikmək
to count

saymaq
to say

demək
to sing

oxumaq
to play

oynamaq
to float

üzmək
to flow

axmaq
to freeze

donmaq
to swell

şişmək
sun

gün, günəş
moon

ay
star

ulduz
water

su
rain

yağış
river

çay
lake

göl
sea

dəniz
salt

duz
stone

daş
sand

qum
dust

toz
earth
(as in soil)

torpaq
cloud

bulud
fog

duman
sky

göy
wind
(as in breeze)

külək, yel
snow

qar
ice

buz
smoke

tüstü
fire

od
ash

kül
to burn
(intransitive)

yanmaq
road

yol
mountain

dağ
red

qırmızı, al
green

yaşıl
yellow

sarı
white

black

qara
night

gecə
day
(daytime)

gün
year

il
warm
(as in weather)

ılıq
cold
(as in weather)

soyuq
full

dolu
new

yeni, təzə
old

köhnə, əski; (people) yaşlı, qoca
good

yaxşı
bad

pis, yaman
rotten
(as, a log)

çürük
dirty

çirkli, kirli
straight

düz
round

yumru
sharp
(as a knife)

iti
dull
(as a knife)

küt
smooth

hamar, düz
wet

nəm, yaş, islaq
dry
(adjective)

quru
right
(correct)

düzgün, doğru
near

yaxın
far

uzaq
right
(side)

sağ

View other word lists here