Bambara 101

Do you have any rooms available?
Siyoro be wa?

How much is a room for one person/two people?
Siyoro kelenta / filata ye joli ye?

Does the room come with...
_____ be soro siyoro la wa?

...bedsheets?
...couverture?

...a bathroom?
...tualet / nyegen?

...a telephone?
...telephone?

...a TV?
...television?

May I see the room first?
N be se ka siyoro laje folo wa?

Do you have anything quieter?
Siyoro do be soro min ...here ka ca nin ye wa?

...bigger?
...ka bon nin ye wa?

...cleaner?
...ka sani nin ye wa?

...cheaper?
...da ka nogon nin ye wa?

OK, I'll take it.
A ka nyi, n b'a ta.

I will stay for _____ night(s).
N be na su ____ ke yan.

Can you suggest another hotel?
Hotel were be soro? I be se ka n bila o sira la?

Do you have a safe?
Coffru be wa?

...lockers?
...lockers?

Is breakfast/supper included?
Daraka / surofana b'a la wa?

What time is breakfast/supper?
Daraka / surofana be dun waati jumen?

Please clean my room.
N ka siyoro furan.

Can you wake me at _____?
I be se kan n lawuli _____ heuri la wa?

I want to check out.
N b'a fe ka wari sara ka taa.