101 Languages

Belarusian Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Belarusian language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Belarusian
(Cyrillic)
беларуская мова

Belarusian
(Latinized)
biełaruskaja mova
I

я

ja
you (singular)

ты

ty
he

ён

jon
we

мы

my
you (plural)

вы

vy
they

яны́

janý
this

гэ́ты

héty
that

той, гэ́ны

toj, hény
here

тут

tut
there

там

tam
who

хто

chto
what

што

što
where

дзе

dzie
when

калі́

kalí
how

як

jak
not

не

nie
all

усё

usio
many

шмат, многа

šmat, mnoha
some

не́калькі

niékalki
few

ма́ла

máła
other

і́ншы

jínšy
one

адзі́н

adzín
two

два

dva
three

тры

try
four

чаты́ры

čatýry
five

пяць

piać
big

вялі́кі

vialíki
long

до́ўгі

dóŭhi
wide

шыро́кі

šyróki
thick

то́ўсты

tóŭsty
heavy

ця́жкі́

ciážkí
small

малы́

małý
short

каро́ткі

karótki
narrow

ву́зкі

vúzki
thin

то́нкі

tónki
woman

жанчы́на

žančýna
man (adult male)

мужчы́на

mužčýna
man (*human being*)

чалаве́к

čałaviék
child

дзіця́

dziciá
wife

жо́нка

žónka
husband

муж

muž
mother

ма́ці

máci
father

ба́цька

báćka
animal

жывёла, звер

žyvióła, źvier
fish

ры́ба

rýba
bird

пту́шка

ptúška
dog

саба́ка

sabáka
louse

вош

voš
snake

змяя́

źmiajá
worm

чарвя́к

čarviák
tree

дрэ́ва

dréva
forest

лес

les
stick

кій, па́лка

kij, páłka
fruit

садаві́на

sadavína
seed

се́мя, насе́нне (зб.)

siémia, nasiéńnie
leaf

ліст

list
root

ко́рань

kórań
bark (of a tree)

кара́

kará
flower

кве́тка

kviétka
grass

трава́

travá
rope

вяро́ўка, шнур

viaróŭka, šnur
skin

ску́ра

skúra
meat

мя́са

miása
blood

кроў

kroŭ
bone

косць

kość
fat (noun)

тлушч

tłušč
egg

я́йка

jájka
horn

рог

roh
tail

хвост

chvost
feather

пяро́

piaró
hair

валасы́

vałasý
head

галава́

hałavá
ear

ву́ха

vúcha
eye

во́ка

vóka
nose

нос

nos
mouth

рот

rot
tooth

зуб

zub
tongue (organ)

язы́к

jazýk
fingernail

пазно́гаць

paznóhać
foot

ступня́

stupniá
leg

нага́

nahá
knee

кале́на

kaléna
hand

дало́нь, рука

dałóń, ruka
wing

крыло́

kryłó
belly

жыво́т

žyvót
guts

вантро́бы

vantróby
neck

шы́я

šýja
back

спі́на

śpína
breast

гру́дзі

hrúdzi
heart

сэ́рца

sérca
liver

пе́чань

piéčań
to drink

піць

pić
to eat

е́сці

jéści
to bite

куса́ць

kusáć
to suck

смакта́ць, ссаць

smaktáć
to spit

плява́ць

plaváć
to vomit

ванітава́ць

vanitaváć
to blow

дзьмуць

dźmuć
to breathe

ды́хаць

dýchać
to laugh

смяя́цца

śmiajácca
to see

ба́чыць

báčyć
to hear

чуць

čuć
to know

ве́даць

viédać
to think

ду́маць

dúmać
to smell

ню́хаць

niúchać
to fear

бая́цца

bajácca
to sleep

спаць

spać
to live

жыць

žyć
to die

памі́раць

pamiráć
to kill

забіва́ць

zabiváć
to fight

біцца, змага́цца

bicca, zmahácca
to hunt

палява́ць

palaváć
to hit

біць, удара́ць

bić, udaráć
to cut

рэ́заць

rézać
to split

дзялі́ць, падзяля́ць

dzialíć, padzialáć
to stab

кало́ць

kałóć
to scratch

чу́хаць, дра́паць

čúchać, drápać
to dig

капа́ць, рыць

kapáć, tyć
to swim

пла́ваць

płávać
to fly

лята́ць

latáć
to walk

ісці́, хадзі́ць

iścí, chadzíć
to come

прыхо́дзіць

prychódzić
to lie (as in a bed)

ляжа́ць

lažáć
to sit

сядзе́ць

siadziéć
to stand

ста́яць

stajáć
to turn (intransitive)

паваро́чвацца

pavaróčvacca
to fall

упа́сці

upáści
to give

дава́ць

daváć
to hold

трыма́ць

trymáć
to squeeze

сціска́ць

ściskáć
to rub

це́рці

ciérci
to wash

мыць

myć
to wipe

выціра́ць

vyciráć
to pull

цягну́ць

ciahnúć
to push

шту́рхаць

štúrchać
to throw

кіда́ць

kidáć
to tie

вяза́ць, звя́зваць

viazáć, źviázvać
to sew

шыць

šyć
to count

лічы́ць

ličyć
to say

каза́ць

kazáć
to sing

спява́ць

śpiaváć
to play

гуля́ць

huláć
to float

плыць, плы́сці

płyć
to flow

цячы́

ciačy
to freeze

мё́рзнуць, замярза́ць

miórznuć, zamiarzać
to swell

пу́хнуць

púchnuć
sun

со́нца

sónca
moon

ме́сяц

miésiac
star

зо́рка

zórka
water

вада́

vadá
rain

дождж

doždž
river

рака́

raká
lake

во́зера

vóziera
sea

мо́ра

móra
salt

соль

sol
stone

ка́мень

kámień
sand

пясо́к

piasók
dust

пыл

pył
earth

зямля́

ziamlá
cloud

во́блака, хма́ра

vóbłaka, chmára
fog

тума́н, імгла́

tumán, imhłá
sky

не́ба

niéba
wind

ве́цер

viécier
snow

снег

śnieh
ice

лёд

lod
smoke

дым

dym
fire

аго́нь

ahóń
ash

по́пел

pópieł
to burn

палі́ць

palíć
road

даро́га, шлях

daróha, šlach
mountain

гара́

hará
red

чырво́ны

čyrvóny
green

зялё́ны

zialóny
yellow

жо́ўты

žóŭty
white

бе́лы

biéły
black

чо́рны

čórny
night

ноч

noč
day

дзень

dzień
year

год

hod
warm

цёплы

ciopły
cold

хало́дны

chałódny
full

по́ўны

póŭny
new

но́вы

nóvy
old

стары́

starý
good

до́бры

dóbry
bad

дрэ́нны, ке́пскі, благі́

drénny, kiépski, błahí
rotten

гнілы́

hniłý
dirty

бру́дны

brúdny
straight

прамы́, про́сты

pramý, prósty
round

кру́глы

krúhły
sharp (as a knife)

во́стры

vóstry
dull (as a knife)

тупы́

tupý
smooth

гла́дкі

hłádki
wet

мо́кры

mókry
dry

сухі́

suchí
correct

праві́льны, слу́шны

právilny, słúšny
near

блі́зкі

blízki
far

далё́кі

dalóki
right

пра́вы

právy

View other word lists here