Catalan 101

I haven't done anything wrong.
No he fet res de dolent.
It was a misunderstanding.
Ha estat un malentès.
Where are you taking me?
On em porteu?
Am I under arrest?
Estic arrestat?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
Sóc un ciutadà Americà/Australià/Britànic/Canadenc.
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
Vull parlar amb l'ambaixada/el consulat Americà/Australià/Britànic/Canadenc.
I want to talk to a lawyer.
Vull parlar amb un advocat.
Can I just pay a fine now?
Puc simplement pagar una multa ara?

Featured Video