Catalan 101

Do you have any rooms available?
Teniu alguna habitació disponible?
How much is a room for one person/two people?
Quant costa una habitació per una/dues persona/persones?
Does the room come with...
L'habitació té...
...bedsheets?
...llençols?
...a bathroom?
...lavabo?
...a telephone?
...telèfon?
...a TV?
...televisió?
May I see the room first?
Puc veure l'habitació, abans?
Do you have anything quieter?
No hi ha res més silenciós?
...bigger?
...més gran?
...cleaner?
...més net?
...cheaper?
...més barat?
OK, I'll take it.
D'acord, l'agafo.
I will stay for _____ night(s).
Em quedaré _____ nit(s).
Can you suggest another hotel?
Em podeu suggerir un altre hotel?
Do you have a safe lockers?
Teniu caixa de seguretat?
Is breakfast/supper included?
L'esmorzar/ el sopar estan inclosos?
What time is breakfast/supper?
Quan s'esmorza/se sopa?
Please clean my room.
Si us plau, netegeu la meva habitació.
Can you wake me at _____?
Em podeu llevar a les _____?
I want to check out.
Vull marxar.

Featured Video