Catalan 101

Leave me alone.
Deixa'm en pau!
Don't touch me!
No em toquis! (nom-TOH-kees)
I'll call the police.
Trucaré la policia!
Police!
Policia! (poo-lee-SEE-ah)
Stop! Thief!
Al lladre!
I need help.
Necessito la teva ajuda.
It's an emergency.
És una emergència.
I'm lost.
M'he perdut.
I lost my bag.
He perdut la meva bossa.
I lost my wallet.
He perdut la meva cartera/bitlletera.
I'm sick.
Estic malalt. (woman: Estic malalta.)
I've been injured.
Estic ferit/ferida.
I need a doctor.
Necessito un metge. (nah-sir-see-toom-MEH-djer)
Can I use your phone?
Puc utilitzar el seu telèfon?

Featured Video