Catalan 101

Do you have this in my size?
Teniu això en la meva talla?
How much is this?
Quant costa això?
That's too expensive.
És massa car.
Would you take _____?
Agafaries _____?
expensive
car
cheap
barat
I can't afford it.
No puc pagar-ho.
I don't want it.
No ho vull.
You're cheating me.
M'estàs timant.
I'm not interested.
No hi estic interessat.
OK, I'll take it.
D'acord, me'l quedo.
Can I have a bag?
Em pots donar una bossa?
Do you ship (overseas)?
Feu enviaments (a l'estranger)?
I need...
Necssito...
...toothpaste.
...pasta de dents.
...a toothbrush.
...raspallde dents.
...soap.
...sabó.
...shampoo.
...xampú.
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
...calmant.
...cold medicine.
...medicina per el refredat.
...stomach medicine.
...medicina per l'estómac.
...a razor.
...una fulla d'afeitar.
...an umbrella.
...un paraigües.
...sunblock lotion.
...crema protectora pel sol.
...a postcard.
...una postal.
...postage stamps.
...segells.
...batteries.
...piles.
...writing paper.
...paper per escriure.
...a pen.
...un bolígraf.
...English-language books.
.. llibres en anglès.
...English-language magazines.
...revistes en anglès.
...an English-language newspaper.
...diari en anglès.
...an English-Catalan dictionary.
...diccionari anglès-català.

Featured Video