Cebuano 101

Money
Kwarta

Wallet
Pitaka

How much is this/that?
Tag pila ni/na? (tug-pila-nee/nUH)

How many?
Pila ka buok? (pi-lah-ka-bu-ok).

I have no money.
Wala ko'y kwarta. (wa-lUH-koy-kwarta)

Do you have money?
Naa ka'y kwarta? (na-a-kai-kwarta)

Thief!
Kawatan! (ka-wa-tan)

I was robbed.
Natulisan ko. (na-tu-li-san KO)

I have ___ dollars/pesos.
Naa ko'y ___ dolyares. (na-ah-koy ___ DOU-li-ya-res/pe-sos) Note: You can use "dollars" instead of "dolyares."

Give me my money.
Ambi ang akong kwarta. (am-bi-ang-akong-kwarta)

Where is my/your wallet?
Asa ang akong/imohang pitaka? (asa-ang-akong/imo-hang-kwarta)

That's expensive!
Mahala pud ana! (mahala-pud-a-nUH)

That's really cheap!
Barato kaayo na! (barato-ka-ayo-nUH)

Can you lower your price?
Mahimo ba i-ubos ang imohang presyo? (MA-hi-mo-ba ee-oo-bos ang i-mo-hang-pres-yo)

I don't like this/that.
Dili ko ani/ana. (dee-lee-ko-ani/anUH)

I like this/that.
Ganahan ko ani/ana. (ga-nahan-ko-anee/anUH)

Featured Video