Chinese 101

Learn Chinese with Free Podcasts

I want to rent a car. 
我想要租车。 (wǒ xiǎngyào zūchē)


Can I get insurance? 
我可以买保险吗? (wǒ kěyǐ mǎi bǎoxiǎn ma?)
stop (on a street sign) 
停 (tíng)
one way 
单行道 (dānxíngdào)
yield 
让路 (rànglù)
no parking 
禁止停车 (jìnzhǐ tíngchē)
speed limit 
速度限制 (sùdù xiànzhì)
gas (petrol) station 
加油站 (jiāyóuzhàn)
petrol 
汽油 (qìyóu)
diesel 
柴油 (cháiyóu)

Featured Video