Chinese 101

Learn Chinese with Free Podcasts

now 
现在 xiànzài


later 
以后, yǐhòu or shāohòu
before 
以前, yǐqián
morning 
早上, zǎoshàng
afternoon 
下午, xiàwǔ
night 
晚上, wǎnshàng

Clock

What time is it? 
现在几点? Xiànzài jǐ diǎn?


It is nine in the morning. 
早上9点钟。 Zǎoshàng jǐu diǎn zhōng.
Three-thirty PM. 
下午3点半. Xiàwǔ sān diǎn bàn.

Duration

_____ minute(s) 
_____ 分钟 fēnzhōng


_____ hour(s) 
_____ 小时 xiǎoshí
_____ day(s) 
_____ 天 tiān
_____ week(s) 
_____ 星期 xīngqī
_____ month(s) 
_____ 月 yùe
_____ year(s) 
_____ 年 nián

Days

today 
今天 jīntiān


yesterday 
昨天 zuótiān
tomorrow 
明天 míngtiān
this week 
这个星期 zhège xīngqī
last week 
上个星期 shàngge xīngqī
next week 
下个星期 xiàge xīngqī


Weekdays in Chinese are easy: starting with 1 for Monday, just add the number after 星期 xīngqī.


Sunday 
星期天 xīngqītiān or xing1 qi1 ri4 or xing1 qi1 qi1


Monday 
星期一 xīngqīyī
Tuesday 
星期二 xīngqīèr
Wednesday 
星期三 xīngqīsān
Thursday 
星期四 xīngqīsì
Friday 
星期五 xīngqīwǔ
Saturday 
星期六 xīngqīlìu

Months

Months in Chinese are also easy: starting with 1 for January, just add the number after 月 yuè.


January 
一月, yī yuè


February 
二月, èr yuè
March 
三月, sān yuè
April 
四月, sì yuè
May 
五月, wŭ yuè
June 
六月, liù yuè
July 
七月, qī yuè
August 
八月, bā yuè
September 
九月, jiŭ yuè
October 
十月, shí yuè
November 
十一月, shí yī yuè
December 
十二月, shí èr yuè


Tip: From January to December, you just need to use this pattern: number (1-12) + yuè

Featured Video


Learn Chinese with Free Podcasts