101 Languages

1,000 Most Common Dutch Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Dutch words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberDutch Wordin English
1ik I
2je you
3het the
4de the
5is is
6dat that
7een a
8niet not
9en and
10wat what
11van of
12we we
13in in
14ze they
15op on
16te to
17hij he
18zijn his
19er there
20maar but
21me me
22die that
23heb have
24voor for
25met with
26als as
27ben am
28was was
29n n
30mijn my
31u you
32dit this
33aan to
34hier here
35om to
36naar to
37dan than
38jij you
39weet know
40ja yes
41kan can
42geen no
43zo so
44nog yet
45wil will
46wel well
47moetmust
48goed good
49hem him
50hebben have
51nee no
52heeft has
53waar where
54nu now
55hoe how
56ga ga
57t t
58kom bowl
59uit from
60gaan go
61bent are
62haar its
63doen do
64ook also
65mij me
66over about
67of or
68daar there
69zou would
70al already
71jullie you
72bij at
73ons us
74zal shall
75gaat goes
76hebt have
77meer more
78waarom why
79iets something
80laat late
81deze this
82had had
83doe do
84wie who
85jou you
86moeten should
87alles everything
88denk think
89kunnen can
90eens once
91echt really
92man man
93weg road
94door by
95okéokay
96toch yet
97zien see
98alleen only
99s s
100nou well
101dusso
102nooitnever
103terugback
104latenlet
105meewith
106houlove
107evenequally
108komtcomes
109nietsnothing
110zeisaid
111misschienmaybe
112iemandsomeone
113kijklook
114komencome
115totto
116veelmany
117wordenbe
118mensenpeople
119onzeour
120zegsay
121levenlife
122zeggensay
123gewoonjust
124weerweather
125nodigrequired
126wijwe
127tweetwo
128tijdtime
129uwyour
130tegenagainst
131toenwhen
132zitseat
133netjust
134wetenknow
135heelvery
136makenmake
137magmay
138wordtis
139dooddeath
140altijdalways
141afoff
142wachtwait
143geefgive
144omdatbecause
145dagday
146zekercertainly
147ziesee
148allemaaleverything
149gedaandone
150lkI
151dankthanks
152huishome
153hey
154ohoh
155zijthey
156jaaryear
157doetdoes
158vaderfather
159jouwyour
160geldmoney
161vrouwwoman
162zoalsas
163mrmr
164huntheir
165godgod
166kuntcan
167keertime
168dachtthought
169willenwant
170ergvery
171andersotherwise
172zittensit
173ééna
174bedanktthanks
175mm
176iedereeneveryone
177niemandnobody
178andereother
179wiltTo
180niksnothing
181binnenwithin
182spijtregret
183zullenwill
184beterbetter
185maakmaking
186hallohello
187neemtake
188vindfind
189staatstate
190werkwork
191zichthemselves
192gezienseen
193moedermother
194warenwere
195wildesavage
196pratentalk
197helewhole
198bedoelmean
199meneerMr.
200genoegenough
201klaarready
202leuknice
203vindenfind
204mooibeautiful
205koncould
206luistersplendor
207uurhour
208zietsee
209naafter
210driethree
211toeto
212alsjeblieftplease
213elkaareach other
214sorrysorry
215blijfStay
216zegtsays
217vastfixed
218verdommefuck
219natuurlijknatural
220alleall
221maaktmakes
222gekcrazy
223helpenhelp
224grotelarge
225langlong
226wistknew
227graaggladly
228dingenthings
229helemaalcompletely
230eerstefirst
231krijgenget
232blijvenremain
233zonderwithout
234houdenkeep
235werdwas
236vriendfriend
237naamname
238kijkenlook
239jongenboy
240steedsalways
241beetjelittle
242goedewell
243gevengive
244geweestbeen
245achterbehind
246snelfast
247kinderenchildren
248ooitever
249wanneerwhen
250onderunder
251gingwent
252bangafraid
253handhand
254vertellentell
255etenfood
256jongensboys
257hoorhear
258kwamcame
259autocar
260ideeidea
261paarcouple
262oo
263zagsaw
264moestmust
265zorgencare
266geweldiggreat
267deeddid
268wereldworld
269vraagquestion
270gebeurdhappened
271nieuwenew
272staanstand
273morgentomorrow
274vragenask
275ieie
276laatstelast
277lijktseems
278vandaagtoday
279wantbecause
280zelfitself
281kunyou
282bestebest
283heenaway
284meisjegirl
285nementake
286kenken
287zelfseven
288stopstop
289rustigquiet
290enigesome
291mannenmen
292thuishome
293buitenoutside
294gezegdsaid
295kleinesmall
296gelooffaith
297eerstfirst
298samentogether
299haddenhad
300verteltell
301denkenthink
302halencatch
303eigenown
304henthem
305hoophope
306zoonson
307krijgwar
308denktthink
309openopen
310probleemproblem
311elkeeach
312horenhear
313zoudenwould
314paksuit
315wouwanted
316geledenago
317ordeorder
318bijnaalmost
319kantside
320begrijpunderstand
321vriendenfriends
322gelijkequal
323politiepolice
324houdtholds
325somssometimes
326gebeurthappens
327wachtenwait
328eigenlijkactually
329hoofdhead
330kindchild
331vanavondtonight
332alsoflike
333geeftgives
334zetmove
335dingthing
336helphelp
337voelfeel
338gevondenfound
339preciesexactly
340heethot
341probeertry
342verdermore
343haalpull
344pasonly
345werkenwork
346familiefamily
347dagendays
348volgendenext
349krijgtget
350huh
351belbell
352eruitout
353gehadhad
354zatwas
355vijffive
356gehoordheard
357vermoordkilled
358oudeancient
359schietshoot
360ee
361stadcity
362hoeveelhow much
363ogeneyes
364plaatsplace
365manierway
366zoeksearch
367gemaaktmade
368bestbest
369wordam
370vroegearly
371jezelfyourself
372daaromtherefore
373minutenminutes
374schoolschool
375gelovenbelieve
376spelenplay
377slechtbad
378vindtfind
379momentmoment
380pijnpain
381dollardollar
382kamerroom
383welkewhich
384blijhappy
385vierfour
386schattreasure
387waterwater
388kanschance
389deurdoor
390werktworks
391landcountry
392vooruitforward
393brengbring
394brengenbring
395mooiebeautiful
396broerbrother
397lekkernice
398laterlater
399zoekensearch
400klootzakasshole
401volgensaccording to
402alstublieftplease
403weesorphan
404bovenabove
405ergenssomewhere
406grootlarge
407ligtis
408juistcorrect
409sprekenspeak
410primafine
411blijftremains
412stastand
413handenhands
414papapapa
415praattalking
416tussenbetween
417vondfound
418verteldtold
419zoveelso many
420weekweek
421problemenproblems
422soortkind
423echtereal
424hulphelp
425kentknow
426vrouwenwomen
427proberentry
428vergetenforget
429pakkentackle
430planplan
431dokterdoctor
432betekentmeans
433hoihi
434kloptright
435kophead
436beginnenstart
437mevrouwMrs.
438nachtnight
439bedbed
440lopenwalk
441mamamama
442stoppenstop
443vrijfree
444kleinsmall
445zorgcare
446zaakcase
447gebruikenuse
448thethe
449bellendial
450liefdelove
451dodenkill
452ervanit
453losloose
454miswrong
455zultshall
456tienten
457benedendown
458hartheart
459verhaalstory
460wakkerawake
461voordatprior to
462voorbijpast
463lerenlearn
464nummernumber
465neerdown
466volfull
467zodatso that
468hoeftdo
469slapensleep
470jezusJesus
471drukpressure
472dichtclose
473dochterdaughter
474jackjack
475vergeetforget
476snapsnap
477zoietssomething
478gekomencome
479gelukkighappy
480sirsir
481gezichtface
482zessix
483meteenimmediately
484moeilijkdifficult
485gebeurenhappen
486stelset
487sindssince
488plekplace
489vermoordenmurder
490drdr
491beginbeginning
492drinkendrink
493zakenaffairs
494okOK
495anderother
496oudold
497hetzelfdesame
498begrepenunderstood
499perper
500bezigbusy
501verfar
502liggenlie
503eerderpreviously
504eraanit
505gafgave
506johnJohn
507baasboss
508babybaby
509heyhey
510agentagent
511filmmovie
512mondmouth
513waarschijnlijkprobably
514ventfellow
515vallenfall
516oorlogwar
517rustrest
518stervendie
519mogenmay
520honddog
521waarheidtruth
522gelukhappiness
523jarenyears
524herenGentlemen
525rondaround
526hoordeheard
527avondevening
528zeervery
529welkomwelcome
530nieuwsnews
531terwijlwhile
532veiligsafe
533schatjebaby
534stukpiece
535aardignice
536maandenmonths
537fijnfine
538bloedblood
539mogelijkpossible
540mammom
541hoorthear
542reddensave
543restrest
544eerlijkhonest
545langsalong
546stilsilent
547vriendingirlfriend
548schulddebt
549betalenpay
550buurtneighborhood
551kennenknow
552kerelguy
553oudersparents
554rechtright
555vandaanfrom
556ermeeit
557voeltfeel
558redenreason
559overaleverywhere
560belangrijkimportant
561fouterror
562newnew
563telefoonphone
564hardhard
565hehey
566kreegreceived
567eéna
568mezelfmyself
569duidelijkclear
570baanjob
571boekbook
572strakslater
573klinktsounds
574prachtigwonderful
575lietlet
576shitshit
577woordword
578heerlord
579kapiteincaptain
580vaakoften
581haathate
582anderenothers
583eropon
584neemttakes
585padad
586zinsentence
587deelpart
588vanaffrom
589rijdenride
590teamteam
591zettenput
592miljoenmillion
593gegevengiven
594lieverddarling
595voorzichtigcareful
596houdhold
597aa
598gevalcase
599missmiss
600lichtlight
601enkelonly
602mrsmrs
603dezelfdesame
604lieverrather
605tweedesecond
606gewordenbecome
607erinit
608stondwas
609damesWomen
610presidentpresident
611ontmoetenmeet
612noemencall
613meisjesgirls
614vechtenfight
615ontmoetmeet
616wekensoak
617trouwenmarry
618lichaambody
619inderdaadindeed
620elkeach
621kwaadevil
622verlorenlost
623nergensnowhere
624antwoordreply
625veranderenchange
626grappigfunny
627valtfalls
628wapenweapon
629verdomdedamn
630idiootidiot
631hieldheld
632stapstep
633nieuwnew
634ziensGoodbye
635schietenshoot
636eindeend
637tijdensduring
638kwijtlost
639vertrouwentrust
640daarnathen
641plezierfun
642pappap
643naartoego
644maaktemade
645mensman
646kopenbuy
647koningking
648spelgame
649rr
650looptruns
651verteldetold
652koffiecoffee
653slechtebad
654omhoogup
655frankfrank
656begintbegins
657gevoelfeeling
658ervoorsure
659achteight
660eeteat
661ziekill
662gangcorridor
663tenat
664trekpull
665luchtair
666okeokay
667meidmaid
668zichzelfthemselves
669leglay
670fantastischfantastic
671winnenwin
672gegaangone
673yorkyork
674zevenseven
675getrouwdmarried
676enkelea few
677zussister
678goeiegood
679voelenfeel
680gebruiktused
681onzinnonsense
682gisterenyesterday
683muziekmusic
684menone
685eindelijkfinally
686normaalnormal
687oomuncle
688vreemdstrange
689daarmeetherewith
690gebeldcall
691herinnerremember
692woordenphrase
693pardonpardon
694nogalrather
695minderless
696verwachtexpected
697grondground
698loopcourse
699nietwaarnot true
700meenmean
701namtook
702beloofpromise
703verkeerdwrong
704kantooroffice
705valfall
706droomdream
707hoezowhy
708allebeiboth
709hemelheaven
710samsam
711fotophoto
712perfectperfect
713waardworth
714letnote
715erbijthere
716zomaarjust
717gebruikuse
718halfhalf
719vroegerearlier
720leeftlives
721stuurhandlebar
722begrijpenunderstand
723trotsproud
724wapensweapons
725aardeearth
726vuurfire
727lieflief
728gevangenisprison
729hierheenhere
730legerarmy
731persoonperson
732lievedear
733opnieuwagain
734excuseerexcuse
735slaapsleep
736krachtpower
737gevraagdwanted
738werdenwere
739serieusserious
740ziekenhuishospital
741moordmurder
742tomTom
743noemcall
744begonbegan
745verlatenleave
746bedoeltmean
747joejoe
748lezenread
749dansendancing
750georgeGeorge
751tvTV
752stommemute
753brengtbrings
754kondencould
755slimsmart
756gekregenreceived
757vertrekkenleave
758ongeveerabout
759puntpoint
760gesprokenspoken
761goedemorgengood morning
762grootstemain
763stellenset
764eentjeone
765daviddavid
766charlieCharlie
767pistoolpistol
768straatstreet
769toekomstfuture
770zwarteblack
771sommigesome
772bankbank
773degeneone
774meestmost
775spullenstuff
776schrijvenwrite
777ii
778verliezenlosses
779langerlonger
780vliegtuigplane
781verliefdin love
782komaancome on
783iedereach
784informatieinformation
785tenminsteleast
786slechtsonly
787makkelijkeasy
788veranderdchange
789boosangry
790slaanbeat
791amerikaAmerica
792generaalgeneral
793probeerdetried
794bootboat
795gebeurdehappened
796luldick
797luisterenlisten
798kwamencame
799bb
800begrijptunderstands
801successuccess
802kijktlook
803feestfeast
804trouwensbesides
805vliegenfly
806gingenwent
807geestspirit
808ongelukaccident
809terto
810stomstupid
811langelong
812klerenclothes
813koudcold
814vraagtasks
815maandmonth
816liefjesweetheart
817weiniglittle
818jawelyes
819onderzoekresearch
820hongerhunger
821vreselijkterribly
822genomentaken
823spreekspeak
824hotelhotel
825balball
826behalveexcept
827juisteright
828controlecontrol
829zakbag
830wonenlive
831contactcontact
832metermeter
833iedereevery
834schipship
835eneone
836sterkstrong
837verkopensell
838probeerttries
839showshow
840geheimsecret
841michaelmichael
842volgenfollow
843welkwhich
844woontlives
845rotrot
846gedoodslain
847sturensend
848hoefhoof
849absoluutabsolutely
850begonnenstarted
851zolangas long as
852dienstservice
853wegwezenpdf
854rugback
855advocaatlawyer
856afgelopenfinished
857moetired
858geborenborn
859meestermaster
860jongyoung
861lijkenseem
862naastnext
863geredsaved
864mikeMike
865beschermenprotect
866bestaatexists
867eroverabout
868bewijsproof
869lachenlaugh
870verkeerdewrong
871reistravel
872wildenwanted
873afspraakappointment
874jongeyoung
875rijrow
876voorstellenpropose
877raakstriking
878kontass
879schelencare
880luktsucceed
881voeldefelt
882sekssex
883damelady
884geleerdlearned
885prijsprice
886trekkendraw
887mochtif
888gedachtthought
889gestolenstolen
890volgfollow
891dragenwear
892harryharry
893betaaldpaid
894gevaarlijkdangerous
895speeltplays
896maatsize
897leukenice
898helhell
899geraakthit
900amerikaanseAmerican
901rennenrun
902helpthelps
903redred
904secondenseconds
905regelsrules
906slalettuce
907jammerpity
908missenmiss
909doelgoal
910raarstrange
911geweldigegreat
912stemvoice
913zweerulcer
914gevaardanger
915bekendknown
916armepoor
917derdethird
918kolonelcolonel
919paardhorse
920vertrouwtrust
921rakenhit
922jimmyJimmy
923tafeltable
924totdatuntil
925ergerworse
926groepgroup
927gefeliciteerdcongratulations
928wedstrijdcompetition
929moestenmust
930snellerfaster
931steekstitch
932domstupid
933paulpaul
934wagencar
935grapjejoke
936gatenholes
937viathrough
938bandband
939raadcouncil
940nadatafter
941moordenaarkiller
942mamom
943leeklayman
944kaartmap
945armarm
946dromendream
947tuurlijkSure
948zoverso far
949dd
950meesteMost
951kerkchurch
952meidengirls
953rijkrich
954machtpower
955oogeye
956vluchtflight
957schuldigguilty
958zwaarheavy
959ruimtespace
960zodraonce
961negennine
962geprobeerdtried
963vanuitfrom
964vooralespecially
965vorigeprevious
966herinnerenremember
967gebrachtbrought
968briefletter
969gedachtenmind
970zustersister
971gooithrow
972wetlaw
973dronkendrunk
974zielsoul
975allenAll
976gelooftbelieves
977vielfell
978drugsdrugs
979regelrule
980kapotbroken
981sleutelkey
982haasthurry
983eindend
984duurttakes
985eerhonor
986petergodfather
987bewijzenevidence
988namennames
989klotefucking
990zeesea
991onmogelijkimpossible
992kostcosts
993lijnline
994tekensign
995bobbob
996jamesjames
997linksleft
998gemistmissed
999speelPlay
1000mijnemine

2,000 Most Commonly Used Dutch Words

View Top
2,000 Words


Download Dutch Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.