Dutch 101

Learn Dutch with DutchPod101.com
Leave me alone.
Laat me met rust. (LAHT muh met RUST)
Don't touch me!
Blijf van me af! (BLEYF van muh AHF)
I'll call the police.
Ik bel de politie. (ick ROOP duh poh-LEE-see)
Police!
Politie! (poh-LEET-see)
Stop! Thief!
Stop! Dief! (STOP DEEF)
I need your help.
Ik heb uw hulp nodig. (ick HEP uu HULP noh-duhg)
It's an emergency.
Het is een noodgeval. (hut IS uhn NOWT-guh-vahl)
I'm lost.
Ik ben verdwaald. (ick BEN vuhr-DWAHLT)
I lost my bag.
Ik heb mijn bagage verloren. (ick HEP meyn bah-GHAH-zhuh vuhr-LOH-run)
I lost my wallet.
Ik heb mijn portefeuille verloren. (ick HEP meyn por-tuh-FUH-yuh vuhr-LOH-run)
I'm sick.
Ik ben ziek. (ick ben ZEEK)
I've been injured.
Ik ben gewond. (ick ben ghuh-WONT)
I need a doctor.
Ik heb een dokter nodig. (ick hep uhn DOCK-tuhr no-duhg)
Can I use your phone?
Mag ik uw telefoon gebruiken? (MAHG ick uu tay-luh-PHOHN ghuh-BROWK-kuhn)

Featured Video


Learn Dutch with DutchPod101.com