Estonian 101

now 
nüüd (newd)


later 
hiljem (HEEL-yehm)
before 
enne (EHN-neh)
morning 
hommik (HOHM-meek)
afternoon 
pärastlõuna (PA-rahst-LUHR-oo-nah)
evening 
õhtu (UHRHH-too)
night 
öö (urr)

Clock

Estonia uses a 24 hour clock for most things


one o'clock AM 
kell üks (kehl EWKS)


two o'clock AM 
kell kaks (kehl KAHKS)
noon 
keskpäev (KEHSK-pa-ehv)
one o'clock PM 
kell kolmteist (kehl KOHLM-tayst)
two o'clock PM 
kell neliteist (kehl NEH-lee-tayst)
midnight 
kesköö (KEHSK-urr)

Days

today 
täna (TA-nah)


yesterday 
eile (AYL-eh)
tomorrow 
homme (OHM-meh)
this week 
sel nädalal (sehl NA-dah-lahl)
last week 
möödunud nädalal (MUR-doo-nood NA-dah-lahl)
next week 
järgmisel nädalal (YARG-mee-sehl NA-dah-lahl)
Sunday 
pühapäev (PEW-hah-pighv)
Monday 
esmaspäev (ESS-mah-pighv)
Tuesday 
teisipäev (TAY-see-pighv)
Wednesday 
kolmapäev (KOHL-mah-pighv)
Thursday 
neljapäev (NEHL-yah-pighv)
Friday 
reede (REH-deh)
Saturday 
laupäev (LAH-oo-pighv)

Months

January 
jaanuar (YAAH-noo-ahr)


February 
veebruar (VEH-broo-ahr)
March 
märts (MARTS)
April 
aprill (AH-preell)
May 
mai (MAH-ee)
June 
juuni (YOO-nee)
July 
juuli (YOO-lee)
August 
august (AH-oo-goost)
September 
september (SEHP-tehm-behr)
October 
oktoober (OHK-toh-behr)
November 
november (NOH-vehm-behr)
December 
detsember (DEHT-sehm-behr)

Featured Video