Finnish 101

Learn Finnish with FinnishPod101.com
Leave me alone!
Antakaa minun olla rauhassa! (AHN-tah-kah MEE-noon OHL-lah RAU-has-sah)
Don't touch!
Älkää koskeko! (AL-kaa KOHSS-keh-koh!)
I'll call the police.
Kutsun poliisin. (KOOT-soon POH-lee-seen)
Police!
Poliisi! (POH-lee-see!)
Stop! Thief!
Pysähdy! Varas! (PUU-sa-duu! VAH-rahs!)
I need your help.
Tarvitsen apuasi. (TAHR-veet-sehn AH-poo-ah-see)
It's an emergency.
Nyt on hätä. (NUUT ohn HA-ta)
I'm lost.
Olen eksynyt. (OH-lehn EHK-suu-nuut)
I lost my bag.
Laukkuni katosi. (LAUK-koo-nee KAH-toh-see)
I lost my wallet.
Lompakkoni katosi. (LOHM-pahk-koh-nee KAH-toh-see)
I'm sick.
Olen kipeä. (OH-lehn KEE-peh-a)
I've been injured.
Olen loukkaantunut. (OH-lehn LOH-ook-kahn-too-noot)
I need a doctor.
Tarvitsen lääkärin. (TAHR-veet-sehn LAA-ka-reen)
Can I use your phone?
Voinko soittaa? (VOIN-koh SOIT-tah)

Featured Video


Learn Finnish with FinnishPod101.com