Finnish 101

Learn Finnish with FinnishPod101.com
Due to the difficulty of conjugating various place names, some of the phrases below are not grammatically correct. They will, however, definitely be understood.

Bus & Train

How much is a ticket to _____?
Paljonko lippu maksaa _____? (PAHL-yohn-koh LEEP-poo MAHK-sah _____?)
One ticket to _____, please.
Yksi lippu _____, kiitos. (UUK-see LEEP-poo ____, KEE-tohs)
Where does this train/bus go?
Minne tämä juna/bussi menee? (MEEN-neh TA-ma YOO-nah/BOOS-see MEH-neh?)
Where is the train/bus to _____?
Missä on _____n juna/bussi? (MEES-sa ohn _____n YOO-nah/BOOS-see?)
Does this train/bus stop in _____?
Pysähtyykö tämä juna/bussi _____ssa? (PUU-sa-htuu-keu TA-ma YOO-nah/BOOS-see _____ssah?)
When does the train/bus for _____ leave?
Milloin _____n juna/bussi lähtee? (MEEL-loin ____n YOO-nah/BOOS-see LA-hteh?)
When will this train/bus arrive in _____?
Milloin tämä juna/bussi saapuu _____? (MEEL-loin TA-ma YOO-nah/BOOS-see SAH-poo ____?)

Directions

How do I get to _____ ?
Miten pääsen _____ ? (MEE-tehn PAA-sehn ____ ?)
...the train station?
...juna-asemalle? (...YOO-nah-ah-seh-mahl-leh?)
...the bus station?
...bussiasemalle? (...BOOS-see-ah-seh-mahl-leh?)
...the airport?
...lentokentälle? (...LEHN-toh-kehn-tal-leh?)
...downtown?
...keskustaan? (...KEHS-koos-tahn?)
...the youth hostel?
...retkeilymajaan? (...REHT-kay-luu-mah-yahn?)
...the _____ hotel?
... _____-hotelliin? (...HOH-tehl-leen?)
...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...Yhdysvaltojen/Kanadan/Australian/Brittien konsulaattiin? (...UUHH-duus-vahl-toh-yehn/KAH-nah-dahn/OWS-trah-lee-ahn/BREET-tee-ehn KOHN-soo-laht-teen?)
Where are there a lot of...
Missä on paljon... (MEES-sa ohn PAHL-yohn)
...hotels?
...hotelleja? (HOH-tehl-leh-yah?)
...restaurants?
...ravintoloita? (RAH-veen-toh-loi-tah?)
...bars? 
...baareja? (BAH-reh-yah?)
...sites to see?
...nähtävyyksiä? (NA-hta-vuuk-see-a)
Can you show me on the map?
Voitko näyttää kartalla? (VOIT-koh NAUT-ta KAHR-tahl-lah)
street
katu (KAH-too)
Turn left.
Käänny vasemmalle. (KAN-nuu VAH-seh-mahl-leh)
Turn right.
Käänny oikealle. (KAN-nuu OI-keh-ah-leh)
left
vasen (VAH-sehn)
right
oikea (OI-keh-ah)
straight ahead
eteenpäin (EH-tehn-pighn)
towards the _____
kohti _____ (KOHH-tee ____)
past the _____
_____n ohi (____n OH-hee)
before the _____
ennen _____ (EH-nehn ____)
Watch for the _____.
Varo _____. (VAH-roh ____)
intersection
risteys (REES-teh-uus)
north
pohjoinen (POHH-yoi-nehn)
south
etelä (EH-teh-la)
east
itä (EE-ta)
west
länsi (LAN-see)
uphill
ylämäki (UU-la-ma-kee)
downhill
alamäki (AH-lah-ma-kee)

Taxi

Taxi!
Taksi! (TAHK-see!)
Take me to _____, please.
_____, kiitos. (____, KEE-tohss)
How much does it cost to get to _____?
Paljonko maksaa mennä _____(long vowel+n)?, e.g. "Helsinkiin" (PAHL-yohn-ko MAHK-sah MEHN-na ____?)
(Take me) there, please.
Sinne, kiitos. (SEEN-neh, KEE-tohss)

Featured Video


Learn Finnish with FinnishPod101.com