Galician 101

Do you have any rooms available? 
Ten algún cuarto dispoñible?


How much is a room for one person/two people? 
Canto custa un cuarto para unha/dúas persoa/persoas?
Does the room come with...? 
O cuarto ten...?
...a bathroom? 
...baño?
...a telephone? 
...teléfono?
...a TV? 
...televisión?
May I see the room first? 
Podo ver o cuarto primeiro?
Do you have anything quieter? 
Ten algo máis silencioso?
...bigger? 
...máis grande?
...cleaner? 
...máis limpo?
...cheaper? 
...máis barato?
OK, I'll take it. 
De acordo, quedo con ela.
I will stay for _____ night(s). 
Vou quedar _____ noites(s).
Can you suggest another hotel? 
Pódeme suxerir outro hotel?
Do you have a safe lockers? 
Ten caixa de seguridade?
Is breakfast/supper included? 
O almorzo está incluído?/ A cea está incluída?
What time is breakfast/supper? 
Cando se almorza/cea?
Please clean my room. 
Por favor, limpe o meu cuarto.
Can you wake me at _____? 
Pódeme espertar ás _____?
I want to check out. 
Vou marchar.

Featured Video