Galician 101


un/unha (oong/OONG-a)(Male/Female)dous/dúas (dows/DOO-ahs)(Male/Female)

tres (TRREHS)

catro

cinco

seis (SEES)

sete (SET)

oito

nove
10 
dez
11 
once
12 
doce
13 
trece
14 
catorce
15 
quince
16 
dezaseis
17 
dezasete
18 
dezaoito
19 
dezanove
20 
vinte
21 
vinte e un/unha
22 
vinte e dous/dúas
23 
vintetrés
30 
trinta
31 
trinta e un/unha
32 
trinta e dous/dúas
33 
trinta e tres
40 
corenta
50 
cincuenta
60 
sesenta
70 
setenta
80 
oitenta
90 
noventa
100 
cen (SENG)
200 
douscentos/duascentas
300 
trescentos/trescentas
400 
catrocentos/catrocentas
500 
quiñentos/quiñentas // cincocentos/cincocentas
1000 
mil (MEEL)
2000 
dous mil / dúas mil
1,000,000 
un millón
1,000,000,000 
mil millóns
1,000,000,000,000 
un billón
number _____ (train, bus, etc.) 
número _____
half 
medio
less 
menos
more
máis (MYS)

Featured Video