Galician 101

Leave me alone. 
Déixame en paz! (DAY-shah-meng PAHS)


Don't touch me! 
Non me toques!
I'll call the police. 
Vou chamar a policía. (bo chah-MAH-lah poh-lee-SEE-ah)
Police! 
Policía! (poh-lee-SEE-ah)
Stop! Thief! 
Para! Ladrón!
I need help. 
Necesito axuda.
It's an emergency. 
É unha emerxencia.
I'm lost. 
Perdinme.
I lost my bag. 
Perdín a miña bolsa.
I lost my wallet. 
Perdín o meu moedeiro.
I'm sick. 
Estou enfermo/a.
I've been injured. 
Estou ferido/a.
I need a doctor. 
Necesito un médico.
Can I use your phone?
Podo usar o teu teféfono?

Featured Video