Galician 101

Do you have this in my size? 
Ten isto na miña talla?


How much is this? 
Canto custa isto?
That's too expensive. 
É demasiado caro.
Would you take _____? 
Doulle _____(lit. "I give you ____")
expensive 
caro
cheap 
barato
I can't afford it. 
Non o podo pagar.
I don't want it. 
Non o quero.
You're cheating me. 
Estame enganando.
I'm not interested. 
Non estou interesado.
OK, I'll take it. 
De acordo, lévoo.
Can I have a bag? 
Pódeme dar unha bolsa?
Do you ship (overseas)? 
Fan envíos (ao estranxeiro)?
I need... 
Necesito...
...toothpaste. 
...pasta de dentes.
...a toothbrush. 
...un cepillo de dentes.
...tampons. 
...tampóns.
...soap. 
...xabón.
...shampoo. 
...xampú.
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) 
...unha aspirina.
...cold medicine. 
...un medicamento para o resfriado.
...stomach medicine. 
....un medicamento para o estómago
...a razor. 
...unha folla de barbear.
...an umbrella. 
...un paraugas.
...sunblock lotion. 
...protector solar.
...a postcard. 
...unha postal.
...postage stamps. 
...selos.
...batteries. 
...baterías.
...writing paper. 
...papel para escribir.
...a pen. 
...un bolígrafo.
...English-language books. 
...libros en inglés.
...English-language magazines. 
...revistas en inglés.
...an English-language newspaper. 
...un xornal en inglés.
...an English-English dictionary. 
...un dicionario inglés-inglés.

Featured Video