101 Languages

1,000 Most Common Hebrew Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Hebrew words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberHebrew Wordin English
1לא Not
2את You
3אני I
4זה This
5אתה You
6מה What
7הוא He
8לי Me
9על About
10כן Yes
11לךTo you
12של Of
13ישThere is
14בסדר OK
15אבל But
16כל Each
17שלי My
18טוב Good
19עם With
20היא She
21אם If
22רוצה Want
23שלך Your
24היה Was
25אנחנו We
26הם They
27אותךYou
28יודע Knowing
29אז Then
30רק Only
31אותוSame
32יכול Might
33אותי Me
34יותר More
35הזה This
36אל To
37כאן Here
38או Or
39למה Why
40שאני I
41כך So
42אחד One
43עכשיו Now
44משהו Something
45להיות Be
46היי Hi
47תודה Thanks
48כמו As
49אין No
50איך How
51זאת This
52נכון Right
53מי Who
54לו Him
55שם There
56צריך Must
57לעשות Do
58קדימה Forward
59לנו Us
60חושב Thinking
61כמה Some
62שאתה You
63זו This
64גם Also
65יודעת Know
66אותה Her
67עוד More
68באמת Really
69הייתי I was
70שהואHe
71אולי Perhaps
72עושה Does
73בבקשה Please
74פשוט Simple
75שזה It
76דבר Thing
77מאוד Very
78כבר Already
79שלא Not
80לעזאזל Damn
81נראה Visible
82כדי So that
83אתם You
84אלוהים God
85ואניAnd I
86פה Here
87פעם Time
88הנה Here
89האם Do
90שלו His
91בואCome
92הרבה Much
93איפהWhere
94שלנו Our
95יכולה Can
96כי That
97אומר Says
98יהיה Will
99אותם Them
100עד To
101לפניBefore
102זמןTime
103קצתSome
104הכלEverything
105ממשReally
106מרMr.
107הולךGoing
108אבאFather
109אדוניSir
110לראותSee
111להHer
112ובכןWell
113הThe
114מישהוSomeone
115חייבMust
116עדייןStill
117אףEven
118בכלThroughout
119בדיוקExactly
120היוםToday
121אנשיםPeople
122מצטערSorry
123ללכתGo
124הייתYou
125שלוםHello
126קרהCold
127אחתOne
128שובAgain
129הייתהWas
130אוהבLover
131חשבתיI thought
132יוםDay
133לדברTalk
134אמאMother
135בןSon
136איזהWhat
137חושבתThink
138צריכהConsumption
139לזהIt
140תמידAlways
141היוWere
142להםThem
143שאתYou
144שישMarble
145רואהSee
146אפילוEven
147בטחSure
148כולםEverybody
149שהיאIt
150שוםAny
151בגללBecause of
152אחרOther
153בשבילFor
154קורהBeam
155איתךWith you
156אמרתיI
157הזאתThis
158יThe
159אדםPerson
160תןGive
161צריכיםHave
162הזמןTime
163יכוליםCan
164האלהThese
165ואזThen
166רגעMoment
167וAnd
168אחריAfter
169כלוםNothing
170בטוחSure
171מביןFrom
172שהםThey
173תראהLook
174אמרSaying
175מדיEvery
176לכםTo you
177בוIn it
178אנוWe
179אךBut
180טובהFavor
181אותנוUs
182תהיהWill
183בזהHereby
184שלהIts
185יפהBeautiful
186אוכלI
187מותקHoney
188ככהSo
189מספיקEnough
190כזהSuch
191אפשרCan
192בואוLet
193דבריםStuff
194הכיMost
195מזהThereof
196מקוםPlace
197לכאןHere
198בואיCome
199בביתHome
200דרךThrough
201איתיWith me
202מתכווןMean
203אהOh
204ביותרMost
205לומרSay
206הביתהHome
207הזוThis
208לTo
209מתDead
210אחיDude
211הדברThis
212לעזורHelp
213שאנחנוWe
214מדברDesert
215לעולםForever
216כאילוIf
217לדעתKnow
218זהוThis is
219גדולLarge
220אוהבתLove
221שניםYears
222מכאןHence
223לקחתTake
224ביIn me
225ראיתיI
226נהדרFabulous
227היתהWas
228יודעיםKnow
229דיEnough
230עלייI
231בליWithout
232מצטערתSorry
233מהרFast
234חברMember
235כסףMoney
236קשהDifficult
237הוOh
238וזהAnd
239לשםFor
240לאןWhere
241רR.
242חכהWait
243ילדChild
244רוציםWant
245ממניFrom me
246ואתהAnd you
247שניSecond
248עליךYou
249הלילהTonight
250נחמדNice
251כמובןOf course
252תגידTell
253עליוAbout
254להגידSay
255מוכןReady
256סליחהSorry
257לכלPer
258אמרתSaid
259אוקייOkay
260קK.
261והואAnd
262בךIn you
263מחרTomorrow
264ביתHome
265גברתMrs.
266ולאAnd
267איIsland
268הבחורGuy
269אומרתSays
270נלךGo
271מעולםNever
272באCome
273נמצאIs
274בIn
275למצואFind
276שלהםTheir
277עבודהWork
278מכירKnow
279חייביםMust
280כדאיWorthwhile
281מנסהTrying
282כעתNow
283מתיWhen
284דקותMinutes
285ואתAnd
286דולרDollar
287שלכםYour
288בשבילךFor you
289תעשהDo
290מספרNumber
291עושיםDo
292האמתTruth
293חייבתMust
294אלהThese
295לילהNight
296לצאתGo
297הכולEverything
298הכסףMoney
299אישMan
300רציתיI wanted
301עליI
302עבורFor
303בחורGuy
304לתתGive
305איתוWith
306עובדEmployee
307בעיהProblem
308לקבלGet
309רעBad
310אמורSupposed
311עשיתDid
312בכללAt all
313מרגישFeeling
314נוכלCrook
315היכןWhere
316לבHeart
317ידעתיI knew
318סוףEnd
319בנאדםMan
320הולכיםGo
321החייםLife
322מאמיןBeliever
323שנהYear
324זוכרRemember
325הולכתGoing
326הגיעIt
327בחייךCome
328ממךYou
329החוצהOut
330בדרךThrough
331שQ
332ילדיםChildren
333בזמןOn time
334קטןSmall
335אכפתCare
336תוכלYou can
337נשמעHeard
338חייםLife
339נעשהDone
340עשהDo
341הןThey
342הבאNext
343ידיBy
344הביתHome
345גברMan
346לחזורReturn
347עשיתיI
348המקוםPlace
349שמעתיI heard
350אלוThese
351בוקרBreakfast
352במקוםInstead of
353מקווהHope
354חשובImportant
355ספרBook
356קחTake
357להרוגKill
358משנהSub-
359ללאWithout
360בחייםAlive
361העולםWorld
362האנשיםPeople
363הלוHello
364עצמךYourself
365מאוחרLate
366היHi
367לגביConcerning
368שמחHappy
369למעלהUp
370כמעטAlmost
371שלושThree
372תראיLook
373מFrom
374בקשרAbout
375זונהWhore
376לספרTell
377אA
378יופיBeauty
379הדרךWay
380מדועWhy
381להתראותGoodbye
382בניPeople
383לבדAlone
384אליךYou
385המפקדCensus
386ראיתHave you seen
387למטהDown
388לגמריCompletely
389להגיעReach
390היינוWe would
391בהIn it
392מפהMap
393האלוThese
394מגיעComes
395ביןBetween
396אתןYou
397קודםBefore
398לבואCome
399וןJohn
400חלקPart
401אלייMe
402אחרתOtherwise
403הדבריםThings
404מזלLuck
405הספרSchool
406לשמועHear
407תפסיקStop
408אהיהBe
409חראShit
410ערבEvening
411בחוץOutside
412מידImmediately
413תקשיבListen
414הערבTonight
415לחשובThink
416בשביליMe
417בטוחהSecurity
418מבינהUnderstand
419אישהWoman
420השניOther
421הראשוןFirst
422בהחלטCertainly
423למעשהActually
424אויWoe
425תניGive
426במשךDuring
427אליMe
428מאזSince
429ביוםOn
430רבהGreat
431חבריםFriends
432עלינוWe must
433לאחרAfter
434הראשונהFirst
435ומהWhat
436השםName
437מניחGuess
438לעבודWork
439למעןFor
440כולנוWe all
441איזוWhat
442כאשרWhen
443מוזרStrange
444אמרהSaying
445בתוךIn
446בתDaughter
447מהםThem
448חזקStrong
449לפחותAt least
450העבודהWork
451האישMan
452אלאBut
453ביחדTogether
454ברגעOnce
455כנראהProbably
456בחזרהBack
457הדלתDoor
458אימאMother
459הבעיהThe problem
460שיהיהHave
461חדשNew
462אעשהDo
463קטנהSmall
464ימיםDays
465ואםIf
466בעודWhile
467נוראTerrible
468אתכםYou
469לביתNee
470יחדTogether
471להביאBring
472סתםMerely
473משחקGame
474לאכולEat
475אדיריםChrist
476לפעמיםSometimes
477איניI
478אתמולYesterday
479תראוLook
480מקרהCase
481אביMy father
482הפעםTime
483חתיכתPiece
484גדולהLarge
485אינךYou
486בעולםWorld
487עומדStanding
488ברורClear
489שעותHours
490מתכוונתMean
491בפניםInside
492ממנוFrom him
493בלילהNight
494נוWell
495האHa
496האחרוןLast
497הילדChild
498כרגעNow
499שלומךHow are you
500חייLife
501אומריםSay
502העירCity
503טוביםGood
504יהיוWill
505לשאולAsk
506להישארStay
507נראיתLook
508בייBay
509הילדיםChildren
510למותDie
511חכיWait
512חזרהReturn
513שהיהWas
514הרגעMoment
515מושגConcept
516מצחיקFunny
517איתהWith
518שאתםYou
519כלומרNamely
520עצמיSelf
521רעיוןIdea
522יקרהDear
523יכולתיI could
524חוץOutside
525להשיגAchieve
526הראשHead
527ראשHead
528מכלFrom
529בלתיNon-
530אליוTo
531תחתUnder
532להיכנסEnter
533שמעתHeard
534קוראיםRead
535תסתכלLook
536אמיתיReal
537והיאAnd
538כAbout
539בפעםTime
540חמשFive
541עליהUp
542אהבהLove
543קשרLink
544תורגםTranslated
545ילדהGirl
546הבןSon
547האחרונהLatest
548שתיTwo
549נפלאWonderful
550לעזובLeave
551הענייןAbout
552לשחקPlay
553צודקRight
554ועכשיוNow
555לידAt
556שלושהThree
557כפיAs
558מאדVery
559חברהCompany
560קרובClose
561הגדולGreat
562עצורStop
563לישוןSleep
564לקרואRead
565לחיותLive
566מתהDead
567קלEasy
568שאיןThat
569סS.
570גמורFinished
571נגמרFinished
572רבGreat
573האדםMan
574יוצאGoing out
575וגםAlso
576והםAnd
577תדאגWorry
578בבוקרAm
579מוכנהReady
580לכןTherefore
581באופןIn
582הבאהNext
583בשםOn behalf of
584מעטSlightly
585תגידיTell
586חיLive
587יורקYork
588לעצורStop
589לוקחTakes
590אייIslands
591תאCell
592חציHalf
593נהיהBe
594היחידOnly
595שתייםTwo
596לפגושMeet
597המכוניתCar
598שעהHour
599גרועBad
600הטובBest
601נעיםPleasant
602אשרWhich
603פניםFace
604נגדAgainst
605חושביםThink
606קיבלתיI
607היחידהOnly
608פנימהInside
609בחורהGirl
610נשיםWomen
611ממהThan
612מתחילBeginner
613הבנתיI realized
614בערךAbout
615שומעHear
616לנצחWin
617כמוךLike
618מרגישהFeel
619מיםWater
620בחדרRoom
621אותןThem
622שכלSense
623וכלAnd
624חוזרCircular
625לעבורGo
626אסורProhibited
627להביןUnderstand
628כאלהSuch
629עלייךYou
630בקרובSoon
631מחוץOut
632פעמיםTimes
633לפהHere
634זקוקNeed
635אידיוטIdiot
636לכיGo
637וואוWow
638כהSo
639הסיבהThe reason
640ארוחתBreakfast
641אינניI
642מכירהSale
643מצאתיI found
644הסיפורStory
645בתורAs a
646מדברתSpeaks
647סוגType
648מדהיםStunning
649הקטןLittle
650חודשיםMonths
651אלךGo
652לשמורKeep
653יםSea
654מאמינהBelieves
655החברהCompany
656בנותGirls
657הללוThese
658הכבודHonor
659אקחTake
660בצורהIn
661כשאניWhen I
662פחותLess
663נתראהSee you
664סלחForgive
665סיפורStory
666שכןNeighbor
667שמיSemitic
668מתחתUnder
669התכוונתיI was
670שאלהQuestion
671להמשיךContinue
672שמישהוSomeone
673סיכויChance
674מדבריםTalking
675רציניSerious
676התחתAss
677לזוזMove
678נכנסIncoming
679באותוThat
680ראשוןFirst
681שהייתיI was
682הבוקרMorning
683אחריםOther
684להשתמשUse
685פרנקFranc
686זוכרתRemember
687להראותShow
688תביאBring
689לנסותTry
690להתחילBegin
691מוכניםReady
692בהםIn them
693שווהWorth
694שבועWeek
695במהStage
696מיליוןMillion
697בחוריםGuys
698מאשרThan
699צאQuit
700לפיUnder
701לכךThat
702החברBoyfriend
703אראהShow
704לחכותWait
705מטורףCrazy
706איתנוWith us
707מלאFull
708המשפחהFamily
709טיפשStupid
710דעתךMind
711הבחורהGirl
712כדורBall
713ואנחנוAnd we
714ימיMarine
715שבוWhere
716חדרRoom
717אשFire
718מגניבCool
719חסרMissing
720מאיפהWhere
721מחדשRe-
722חדשותNews
723תוךWithin
724לקנותBuy
725עזרהHelp
726לתוךInto
727החדשNew
728גThird
729שאנוWe
730ישרStraight
731אפשריPossible
732מעולהExcellent
733מחפשLooking for
734נותןGives
735שונהDifferent
736מצויןExcellent
737הלאNon-
738אמרוSaid
739מןFrom
740שוטרCop
741להכירRecognize
742מפניBecause
743שאםIf
744מעלAbove
745בעיותProblems
746ינאPrudent adjustment
747באהCame
748נשארRemaining
749שבIn
750אדוןMr.
751עברPast
752מעברTransition
753לשתותDrink
754רדRed
755מתוקהSweet
756טעותError
757לקחLesson
758שזוThat
759הלךWent
760עליהםAbout
761תירגעRelax
762כשאתהWhen you
763ארבעFour
764משפחהFamily
765הנשיאPresident
766וישAnd
767סיבהReason
768הזדמנותOpportunity
769בעלOwner
770שונאHating
771אלףThousand
772ורגGeorge
773ההואThat
774מצבState
775קפהCoffee
776מקבלRecipient
777בחייLife
778המצבSituation
779מיןSex
780כללRule
781פיTimes
782מענייןInteresting
783להרגישFeel
784מושלםPerfect
785ניסיתיI tried
786מסוגלAble
787מייקלMichael
788קפטןCaptain
789מוקדםEarly
790מאיתנוUs
791ענייןInterests
792מידיFrom
793ידעתYou know
794משםThence
795דםBlood
796רוחWind
797תחזורReturn
798מחכהWaiting
799תהייBe
800מבטיחPromising
801מוצאOrigin
802שקטQuiet
803כוחPower
804באתיI
805כלבDog
806תקשיביListen
807אביךHazy
808חןGrace
809אלייךYou
810זיןDick
811עשרTen
812למרותAlthough
813צוותStaff
814גורםFactor
815בעברPast
816חולהIll
817אינוNot
818לבדוקCheck
819לאטSlowly
820צוחקLaughs
821להתקשרContact
822מצוותStaff
823אוהביםLove
824דודUncle
825משוגעCrazy
826כבודRespect
827בנוגעAbout
828המוןLots of
829שרהSarah
830חדשהNew
831המשטרהPolice
832המשחקGame
833שטויותNonsense
834לעצמךYourself
835שאמרתיI said
836לגרוםCause
837עצמוHimself
838חגHoliday
839גבBack
840למקוםTo
841קוראReader
842ללמודLearn
843להאמיןBelieve
844שמוName
845להפסיקStop
846כולכםYou all
847רחוקFar
848אחזורRetrieval
849כיצדHow
850אןAnn
851מאחוריBehind
852סיSi
853מתיםDead
854גברתיMadam
855בצדAside
856חבלRope
857כיףFun
858מיוחדSpecial
859להוציאIssue
860תמשיךContinue
861בראשTop
862לשלםPay
863אגידTell
864ניתןYou can
865למיWhom
866במיוחדEspecially
867נתןGiven
868האישהWomen
869מילהCircumcision
870תוכליYou can
871אצלIn
872תעשיDo
873גבריםMen
874בעליHusband
875שמחהJoy
876הודGlory
877ברצינותSeriously
878רואיםSee
879שצריךProperly
880להצילSave
881שאלותQuestions
882לעצמיMyself
883רצהWanted
884בכךThereby
885יכולתAbility
886הארץCountry
887wwwwww
888לעבודהWork
889לאנשיםPeople
890עשינוWe
891יצאOut
892שניותSeconds
893שאוליMight
894חשבתThought
895דקהMinute
896אלינוTo us
897הצילוHelp
898בעירIn
899לדאוגWorry
900ידעKnowledge
901לשיםPut
902בוודאיCertainly
903האקדחGun
904תנוGive
905ייYi
906עולהRising
907שאוכלI
908הידHand
909זוזMove
910ידHand
911כלבהBitch
912עובדתWorks
913ראהSee
914נמצאתIs
915כשהואWhen he
916אופןHow
917שמהThere
918נוסףMore
919הפהMouth
920דוקטורDoctor
921טוםTom
922עזובAbandoned
923תרצהWant
924במקרהBy chance
925הטלפוןPhone
926שמךTrout
927צעירYoung
928לשבתSit
929האריHarry
930מכיווןBecause
931הקטנהReduction
932שניכםBoth
933לתפוסCatch
934פולPool
935תלךGo
936torectorec
937בהצלחהSuccessfully
938ייןWine
939חכוWait
940קשורRelated
941אנאPlease
942ככלMore
943דיןLaw
944בנוIn us
945למישהוSomeone
946זM
947השנהYear
948הלוואיEffects
949בעצמיMyself
950לרגעFor a moment
951קרCold
952ממנהFrom her
953ישנהThere
954בעצמךYourself
955האלGod
956ששSix
957תורידTake
958התיקCase
959איכפתCare
960אחורהBackwards
961יעשהWill
962אכןIndeed
963מעמדStatus
964לירותShoot
965מבקשApplicant
966החראShit
967יוYo
968חThe
969בשעהAt
970לבןWhite
971לבחורChoose
972רייRay
973עדיףPreferable
974נזוזMove
975אילוWhich
976ואלAnd
977כזאתSuch
978יקירתיDarling
979שקרהHappened
980מייקMike
981מישהיSomeone
982איתםWith them
983חםHot
984זוזוMove
985שיםPlease
986לטפלCare
987מולAgainst
988לכוGo
989הפניםInterior
990אליהTo
991בסוףIn the end
992בשקטQuietly
993לכולםEveryone
994פיטרPeter
995מידעInformation
996אהבתיLoved
997לברוחEscape
998נשקWeapon
999תחשובThink
1000ספקDoubt

2,000 Most Commonly Used Hebrew Words

View Top
2,000 Words


Download Hebrew Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.