101 Languages

Hmong Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Hmong language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Hmong
(Hmoob Dawb)
I

kuv
you (singular)

koj
he

nws
we

peb, wb (dual)
you (plural)

nej, neb (dual)
they

lawv, nkawd (dual)
this

no, nov
that

ntawd
here

qhov no
there

ntawd
who

leej twg
what

dabtsi
where

qhov twg
when

thaum twg
how

ua li cas
not

tsis
all

huv si, tib si
many

ntau, coob
some

qee
few

mentsis, tsawg
other

lwm
one

ib
two

ob
three

peb
four

plaub
five

tsib
big

loj
long

ntev
wide

dav
thick

tuab
heavy

hnyav
small

me
short

luv
narrow

nqaim
thin

nyias
woman

pojniam
man (male)

txiv neej
man (human)

neeg
child

menyuam
wife

pojniam
husband

txiv
mother

niam
father

txiv
animal

tsiaj
fish

ntses
bird

noog
dog

dev
louse

tuv
snake

nab
worm

cua nab
tree

ntoo
forest

zoov
stick

ceg
fruit

txiv
seed

noob
leaf

nplooj
root

cag
bark (of a tree)

tawv
flower

paj
grass

nyom
rope

hlua
skin

tawv
meat

nqaij
blood

ntshav
bone

pob-txha
fat (noun)

roj
egg

qe
horn

kub
tail

tw
feather

plaub
hair

plaub-hau
head

taub-hau
ear

pob-ntseg
eye

qhov-muag
nose

qhov-ntswg
mouth

qhov-ncauj
tooth

hniav
tongue

nplaig
fingernail

rau tes
foot

ko-taw
leg

ceg
knee

hauv caug, caug
hand

tes
wing

tis
belly

plab
guts

hnyuv
neck

caj-dab
back

nrob qaum
breast

mis
heart

plawv
liver

siab
to drink

haus
to eat

noj
to bite

tom
to suck

ntxais
to spit

nti, nto
to vomit

ntuav
to blow

tshuab
to breathe

ua pa
to laugh

luag
to see

pom
to hear

hnov
to know

paub
to think

xav
to smell

tsw
to fear

ntshai
to sleep

tsaug zog
to live

nyob
to die

tuag
to kill

tua
to fight

sib-ntaus
to hunt

plob hav zoov
to hit

ntaus
to cut

txiav
to split

phua
to stab

nkaug, nplhos
to scratch

khawb
to dig

khawb
to swim

ua luam dej
to fly

ya
to walk

taug kev
to come

tuaj
to lie (as in a bed)

pw
to sit

zaum
to stand

sawv ntsug
to turn (intransitive)

tig
to fall

poob
to give

muab rau
to hold

tuav, puag
to squeeze

nyem
to rub

mos
to wash

ntxuav
to wipe

so
to pull

rub
to push

thawb
to throw

pov
to tie

khi
to sew

xaws
to count

suav
to say

hais
to sing

hu/hais nkauj
to play

ua si
to float

ntab
to flow

ntws
to freeze

khov
to swell

o
sun

hnub
moon

hli
star

hnub qub
water

dej
rain

nag
river

dej
lake

pas dej
sea

hiav-txwv
salt

ntsev
stone

pob-zeb
sand

hmoov zeb
dust

hmoov av
earth

av
cloud

huab
fog

pos huab
sky

ntuj
wind

cua
snow

npu
ice

dej khov, nab kuab
smoke

ncho pa
fire

taws
ash

tshauv
to burn

hlawv
road

kev
mountain

roob, toj
red

liab
green

ntsuab
yellow

daj
white

dawb
black

dub
night

tsaus ntuj
day

hnub
year

xyoo
warm

kub, sov
cold

no, txias
full

puv
new

tshiab
old

laus, qub
good

zoo
bad

phem
rotten

lwj
dirty

txab, ceb
straight

ncaj
round

kheej-kheej
sharp (as a knife)

ntse
dull (as a knife)

npub
smooth

du
wet

ntub
dry

qhuav
correct

tseeb
near

ze
far

deb
right

sab xis

View other word lists here