Irish 101

Bus and Train

How much is a ticket to _____?
Cé mhéad atá ar ticéad go dtí _____? ( kaw VAYD ah-TAW air TICK-aid guh jee )

One ticket to _____, please.
Ticéad amháin go dtí _____, le do thoil. ( TICK-aid ah-WAWN guh jee _____, leh duh hull )

Where does this train/bus go?
Cá rachaidh an triopall/bus seo? ( kaw ROCK-ee on TRIP-al/bus shuh? )

Where is the train/bus to _____?
Cá bhfuil an triopall/bus go dtí _____? ( kaw will on TRIP-al/bus guh jee _____? )

Does this train/bus stop in _____?
An stadfaidh an triopall/bus seo i _____? ( on STAWD-fee on TRIP-al/bus shuh ih _____? )

When does the train/bus for _____ leave?
Cathain a fagfaidh an traein/bus go dtí _____? ( CAW-hin ah FOG-fee on train/bus guh jee _____? )

When will this train/bus arrive in _____?
Cathain a bhainfidh an traein/bus amach i _____? ( CAW-hin ah VAN-fee on train/bus ah-MOCK ih _____? )

Directions

How do I get to _____ ?
Cad é an bealach go dtí _____ ? ( cod ay an BAHL-ock guh jee ______ ? )

...the train station?
...an stáisiún traenach? ( on STAW-shoon TRAY-nock? )

...the bus station?
...an busáras? ( on bus-AW-rass? )

...the airport?
...an t-aerfort? ( on TAIR-fort? )

...downtown?
...lár na cathrach? ( LAWR na CAW-rock? )

...the youth hostel?
...an brú óige? ( on broo OH-geh? )

...the _____ hotel?
...an ostán _____? ( on USS-tawn? )

...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...an consalacht Meiriceánach/Ceanadach/Astrálach/Briotanach? ( on KUN-sah-lockt merry-KAW-nock/KYANNY-dock/oss-TRAWL-ock/BRIT-in-ock? )

Where are there a lot of...
Cá bhfuil a lán... ( kaw will a lawn... )

...hotels?
...óstáin? ( USS-tawn )

...restaurants?
...bialanna? ( BEE-ah-LAWN-ah )

...bars?
...beáir? ( bor )

...sites to see?
...laithreáin a fheiceáil? ( LAH-rawn a ECK-oil )

Can you show me on the map?
An dtaispeánfaidh tú dom ar an léarscáil? ( on DASH-PAWN-fee too dum air on LAIR-shkawl )

street
sráid ( shrawd )

Turn left.
Cas ar chlé. ( coss air khlay )

Turn right.
Cas ar dheis. ( coss air yesh )

left
clé ( clay )

right
deas ( jass )

straight ahead
díreach ar aghaidh ( DEE-rock air eye )

towards the _____
chun an/na_____ ( kun on/nah )

past the _____
thar an/na_____ ( har on/nah )

before the _____
roimh an/na_____ ( riv on/nah )

Watch for the _____.
Bí ag faire amach don/do na_____. ( bee eg FAR-eh a-MOCK dun/duh nah )

intersection
crosbhealach ( cross-VYAL-ock )

north
tuaisceart ( TUSH-kyart )

south
deisceart ( DESH-kyart )

east
oirthear ( OR-har )

west
iarthar ( EER-har )

uphill
i gcoinne an aird ( ih GUN-yeh on orj )

downhill
ag bun an cnoic ( egg bun on knuck )

Taxi

Taxi!
Tacsaí! ( Tax-ee )

Featured Video