101 Languages

Kyrgyz Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Kyrgyz language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Kyrgyz
I

мен
you
(singular)

cен
he

ал
we

биз
you
(plural)

сиз, силер, сиздер
they

алар
this

бул
that

ошол
here

бул жерде, мында
there

тиги жакта, тиги жерде
who

ким
what

эмне
where

кайда
when

качан
how

кандай
not (adjectives)

эмес
all

баары, бардык, бүткүл (the whole)
many

көп
some

бир нече
few

аз
other

башка
one

бир
two

эки
three

үч
four

төрт
five

беш
big

чоң
long

узун
wide

кең
thick

калың
heavy

оор
small

кичинекей, кичине
short

кыска
narrow

тар
thin

ичке, жука
woman

аял
man
(adult male)

эркек
man
(human being)

киши, адам
child
(a youth)

бала
wife

аял, катын
husband

күйөө
mother

эне
father

ата
animal

айбан, жаныбар, аң (beast)
fish

балык
bird

куш
dog

ит
louse

бит
snake

жылан
worm

курт
tree

бак, дарак
forest

токой
stick
(of wood)

таяк
fruit

жемиш
seed

үрөн
leaf

жалбырак
root

тамыр
bark
(of tree)

кабык
flower

гүл
grass

чөп, от
rope

жип, аркан
skin
(human)

тери
meat
(as in flesh)

эт
blood

кан
bone

сөөк
fat
(noun)

май
egg

жумуртка
horn

мүйүз
tail

куйрук
feather
(rather not down)

жүн
hair

чач
head

баш
ear

кулак
eye

көз
nose

мурун
mouth

ооз
tooth
(rather not molar)

тиш
tongue

тил
fingernail

тырмак
foot

аяк
leg

бут
knee

тизе
hand

кол
wing

канат
belly

карын
guts

ичеги
neck

моюн
back

арка
breast

эмчек
heart

жүрөк
liver

боор
to drink

ичүү
to eat

же
to bite

[[тиште]
to suck

эмүү, соруу
to spit

түкүрүү
to vomit

кусуу
to blow
(as wind)

үйлөө (lips) , согуу (wind)
to breathe

дем алуу
to laugh

күлүү
to see

көрүү
to hear

угуу, эшитүү
to know
(a fact)

билүү
to think

ойлоо
to smell
(sense odor)

жыттоо, искөө (sniff), жыт алуу (to sense), искоо (literary)
to fear

коркуу
to sleep

уктоо
to live

жашоо
to die

өлүү
to kill

өлтүрүү
to fight

согушуу, урушуу
to hunt
(transitive)

аң уулоо
to hit

уруу, согуу
to cut

кесүү
to split

бөлүү, ажыратуу
to stab
(or stick)

саюу, матыруу
to scratch
(a cat)

тырмоо
to dig

казуу
to swim

сүзүү
to fly

учуу
to walk

баcуу, жүрүү
to come

келүү
to lie
(as on one's side)

жатуу
to sit

отуруу
to stand

туруу
to turn
(change direction)

буруу, бурулуу
to fall
(as in drop)

жыгылуу, түшүү
to give

берүү
to hold
(in one's hand)

кармоо, тутуу
to squeeze

сыгуу
to rub

сүртүү, сүйкөө, ушалоо
to wash

жуу
to wipe

аарчуу, сүртүү
to pull

тартуу, чоюу
to push

түртүү
to throw

ыргытуу, таштоо
to tie

байлоо
to sew

тигүү
to count

саноо, эсептөө
to say

айтуу, деш
to sing

ырдоо
to play

ойноо
to float

калкуу, cүзүү
to flow

агуу
to freeze

тоңуу (with ice) , үшүү (feel cold)
to swell

шишүү, көбүү
sun

күн
moon

ай
star

жылдыз
water

суу
rain

жамгыр, жаан
river

дарыя, өзөн
lake

көл
sea
(as in ocean)

деңиз
salt

туз
stone

таш
sand

кум
dust

чаң, тоз
earth
(as in soil)

топурак
cloud

булут
fog

туман
sky

көк; асман (Pers.)
wind
(as in breeze)

шамал, жел
snow

кар
ice

муз
smoke

түтүн
fire

от
ash

күл
to burn
(intransitive)

күйгүзүү, өртөө
road

жол
mountain

тоо
red

кызыл
green

жашыл
yellow

сары
white

ак
black

кара
night

түн
day
(daytime)

күн
year

жыл
warm
(as in weather)

жылуу
cold
(as in weather)

суук
full

толук, толтура
new

жаңы
old

эски; кары (people)
good

жакшы
bad

жаман,начар
rotten
(as, a log)

чирик
dirty

кир
straight

түз
round

тегерек, тоголок, жумуру
sharp
(as a knife)

курч, өткүр
dull
(as a knife)

мокок, өтпөгөн
smooth

тегиз, текши
wet

ным, нымдуу
dry
(adjective)

кургак
right
(correct)

туура
near

жакын
far

алыс, ыраак
right
(side)

оң

View other word lists here