Latvian 101

Hello.
Sveika! [f] ( sveh_ee-kah )

Hello.
Sveiks! [m] ( sveh_eeks )

How are you?
Kā jums klājas?( kaah yooms KLAA-yahs? )

Fine, thank you.
Labi, paldies. ( LAH-bee, pahl-DEAS )

What is your name?
Kā jūs sauc? ( kaah yoos sowts? )

My name is ______ .
Mani sauc______ . ( MAH-nee sowts_____ . )

I'm pleased to meet you.
Prieks iepazīties. ( preaks EA-pah-zee-teas )

Please
Lūdzu. ( LOO-dzuh )

Thank you
Paldies. ( pahl-DEAS )

You're welcome.
Lūdzu. ( LOO-dzuh )

Yes.
Jā.( yaa )

No.
Nē. ( neh )

Excuse me.
Atvainojiet. ( AHT-vay-noh-yeat )

I'm sorry.
Piedodiet.( peeah-DOH-deeaht )

Goodbye
Uz redzēšanos.

Goodbye ( informal )
Atā.

I can't speak Latvian ].
Es nemāku latviešu valodu [labi].

Do you speak English?
Vai jūs runājat angliski?

Is there someone here who speaks English?
Vai te ir kāds, kas māk angļu valodu?

Help!
Palīgā!

Look out!
Uzmanies!

Good morning
Labrīt

Good day
Labdien

Good evening
Labvakar

Good night ( to sleep )
Arlabunakti

I don't understand.
Es nesaprotu.

Where is the toilet?
Kur ir tualete?

Featured Video