101 Languages

1,000 Most Common Latvian Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Latvian words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberLatvian Wordin English
1iris
2es I
3un and
4tu you
5tas it
6ka that
7to the
8manme
9vai or
10kowhat
11ar with
12kas that
13 as
14 it
15par about
16viņš he
17uz to
18no from
19tev you
20nav not
21mēs we
22labi good
23laithat
24bet and
25jūs you
26 yes
27 no
28ja if
29manime
30bija was
31esmu I
32esi re
33viņa his
34teviyou
35viņu their
36mumsus
37tad then
38tikai only
39kad when
40viņi they
41arī also
42ne not
43jums you
44nu now
45viss everything
46kur where
47pie to
48jau already
49tik so
50šeit here
51tur there
52būswill
53vēl more
54visu the
55tagadnow
56tehere
57pēc after
58kautsomething
59viņam him
60ļoti very
61savu their
62būtuwould
63taču but
64mūsu our
65šo this
66ganand
67paldies thank you
68mans my
69lūdzu please
70jo because
71kāpēc why
72ziniKnow
73jūsu your
74daudz much
75tāsits
76kāds what
77akoh
78cikhow
79mana my
80zinu I know
81tamthe
82līdz to
83šīthis
84varbūt maybe
85pa by
86kungsMr.
87esam are
88nekad never
89būt be
90dievsgod
91visi everyone
92varcan
93pat even
94viens one
95domājuI think
96esat are
97varētuto
98nezinuI do not know
99kurš which
100tiešām really
101neesmuam
102vairsno
103vienas
104tiethey
105šisthis
106vienkāršisimply
107aizietleave
108kārtībāorder
109tiešidirectly
110atpakaļback
111ietgo
112varuI
113nācCome
114kādusome
115patshimself
116promaway
117domāthink
118nekoanything
119pirmsbefore
120gribuwill
121tāpēctherefore
122manumy
123viņiemthem
124nekasnothing
125protamsof course
126vajagneed
127mūsus
128kopātogether
129vienuone
130tavayour
131bezfree
132vienmēralways
133nevaruI can not
134vairākmore
135pretagainst
136gribiwant
137ejGo
138kādēļwhy
139notiekoccurs
140tavsyour
141cilvēkipeople
142darido
143varican
144neviensno
145dēļof
146tavuyour
147sevithemselves
148bijuI was
149teicasaid
150patīklove
151laikutime
152viņaiher
153labākbetter
154ārāout
155viņusthem
156manisI
157viņasher
158nebijawas
159mājāshome
160laikatime
161labsgood
162piedodforgive
163trīsthree
164tādssuch
165nekāthan
166kādawhat
167atkalagain
168tikawas
169vecītMan
170šīsthis
171darītdo
172laikstime
173ejamgo
174laikāduring
175tēvsfather
176teicusaid
177serser
178nevarcan not
179vienaone
180šodientoday
181šķietit seems
182iekšāin
183neesiNot
184nauduMoney
185šurphere
186pagaidiWait
187kuruwhom
188tosthe
189dienuday
190tevisthee
191tātadhence
192heihey
193pārāktoo
194bijisbeen
195tiemthe
196sveikssafe
197cilvēkupeople
198visiemAll
199zinātknow
200sauccalled
201tajāthe
202tiekare
203tāduthe
204lieliskigreat
205savastheir
206draugsfriend
207šajāthis
208teiktsay
209mīluLove
210notikaheld
211varamcan
212sakasays
213laikamprobably
214cituanother
215tāpatlike
216dēlsson
217nozīmēmeans
218jābūtbe
219runāspeech
220noteikticertainly
221redzivision
222kamērwhile
223tētDad
224manasmy
225katrueach
226visusAll
227lietasthings
228gadusyears
229nebūtunot
230rokasmanual
231redzētsee
232kamwith
233pateiktsay
234iespējamspossible
235cilvēksman
236taisnībaright
237gaduyear
238visasAll
239gribwants
240jaukinice
241tādathe
242vietāinstead
243negribudo not care
244divitwo
245vajadzētushould
246atvainojietSorry
247sevyourself
248dzīviLife
249naudasmonetary
250džekJack
251pasaulesWorld
252cilvēkiempeople
253sakisay
254paskatieslook
255klauclause
256itin
257vīrshusband
258joprojāmstill
259izskatāslook
260pareizicorrectly
261starpbetween
262noticisoccurred
263priekšuForward
264ilgilong
265patiesībāin fact
266augšāup
267nevisthan
268būšuwill
269nevajagnot
270gandrīzalmost
271žēlsorry
272līdziup
273tomērhowever
274kundzeMrs.
275savāits
276vārdsname
277ātrifast
278dodgives
279priekšfront
280darbuwork
281tūlītimmediately
282reizitime
283saprotirealize
284nākcome
285aizbehind
286dievagod
287ohoh
288lūkthere
289liekasfeel
290velnaDevil
291visathe whole
292nebūswill
293tikkojust
294ceruhope
295palīdzēthelp
296asvU.S.
297skaidrsclear
298gadaannual
299velnsdevil
300klausiesHear
301gribējuI wanted to
302drošisurely
303dienasdaily
304zinaKnow
305sveikihello
306tādēļtherefore
307jüsyou
308mašīnumachine
309tavasyour
310mirisdead
311tālākon
312skatieswatch
313galādeal
314lielsgreat
315bērnichildren
316gatavsready
317vēliesYou want to
318ļaujallows
319gadāper year
320priekšāahead
321pasaulēWorld
322patiešāmindeed
323mazlieta little
324vietaplace
325beidzends
326lejādown
327manāmy
328dzīvelife
329vēlāklater
330savustheir
331šiethese
332zemesterrestrial
333gribētuwould
334rokuhand
335vajadzīgsnecessary
336vārduname
337nemaznothing
338varatcan
339vajadzējashould
340nedaudza little
341daradoes
342tiktbe
343pāriover
344ūdenswater
345ātrākfaster
346grūtidifficult
347kurawhich
348šovakartonight
349dotiesgo
350vismazat least
351durvisdoor
352atceriesRemember
353ņemtake
354vietulocation
355redzējisseen
356redzusee it
357jāietGo
358cilvēkuspeople
359nevarican not
360kopšsince
361lietathing
362saprotuunderstand
363pāriscouple
364bijiwere
365labagood
366caurithrough
367sakusay
368rīttomorrow
369puišiGuys
370vecaisold
371vaļāopen
372šejieneshere
373drīzsoon
374aa
375jādarado
376teicisaid
377nesaprotudo not understand
378runāttalk
379naktinight
380redzējuSaw
381pasakisay
382darbswork
383citsother
384dienaday
385labugood
386pilnīgicompletely
387paliecStay
388kaakaa
389nopietniseriously
390bērnschild
391divastwo
392pašusame
393savaits
394sveikahello
395vienalgawhatever
396naudamoney
397ceļuroad
398kādasthe
399taiit
400nedomājuI do not think
401mārtijMART
402abiboth
403nekāduno
404nespējufailure
405eihoy
406izdarītdo
407garāmpast
408pirmaisfirst
409atrastfind
410vēlosI want to
411lietuAffairs
412dzīvesLife
413mājashome
414gadiemyears
415dzīvotlive
416vietassite
417runājutalking
418atvainosorry
419būsid
420nogalinātkill
421vēlreizagain
422sievietewoman
423caurthrough
424paliktstay
425laukāfield
426patiitself
427kādreizever
428klātpresent
429aciseyes
430tikswill
431diezganrather
432doktorDoctor
433iespējaopportunity
434glužiquite
435pīterPeter
436vienīgaisonly
437mierupeace
438kādamwhat
439sievawife
440džonJon
441turpinicontinue
442sirdsheart
443bērnuchild
444mammamummy
445otruother
446reizonce
447ceļāway
448nevienamno
449nostoff
450paliekremains
451šobrīdnow
452nolādētsfucking
453dzīvībuLife
454draugifriends
455šiemthese
456sunsdog
457oo
458nepatīkdo not like
459vinjshvinjsh
460galvuhead
461saviemtheir
462dažisome
463mazaissmall
464daļashare
465hallohallo
466valstscountry
467pasauleworld
468kurāwhich
469braucdriven
470drDr.
471meitenegirl
472kļūstbecomes
473apkārtaround
474vēlaswant
475misterMister
476dienāday
477notikswill
478nāvesdying
479dzīvoliving
480kuriwhich
481pirmofirst
482ejietgo
483sievietesWomen
484mašīnamachine
485iesimgo
486strādāworking
487nogalinājakilled
488sliktibad
489atvainojossorry
490jēzusJesus
491mājahouse
492īstinot really
493darbaworking
494daruI do
495zembelow
496sapraturealized
497vīruhusband
498that
499visāthroughout
500šosthese
501tavāyour
502esotis
503rītamorning
504mātemother
505mīļādear
506parastiusually
507dzirdējuI heard
508tādasthe
509vinjiVinje
510šimthis
511nevienuno
512aizveriesshut the fuck up
513taataa
514rozerose
515jūtosI feel
516gribatwant
517dzīvsalive
518svarīgiimportant
519tālufar
520spēlēgame
521mājāin the house
522pusihalf
523vārdāThe
524tāmthe
525laipnikindly
526mājuhouse
527thethe
528kuraswhich
529heyhey
530patiesiindeed
531liecput
532mierāpeace
533vieglieasily
534citiother
535vajadzēsneed
536kādiwhat
537pasauliWorld
538palīdzihelp
539mammuMom
540varējacould
541satiktmeet
542piedodietSorry
543dokdoc
544zemēdown
545kungiGentlemen
546vainafault
547pietieksufficient
548ierociWeapon
549dažassome
550tuvuclose
551jauksnice
552piemēramfor example
553vispārgenerally
554puikaboy
555meesmees
556priekspleasure
557vinuhim
558kādāin
559senlong
560gadījumāin case
561šādithus
562lielahigh
563frodofrodo
564jaununew
565beidzotfinally
566naktsnight
567ūdeniwater
568nomieriniescalm down
569uzmanīgicarefully
570foršicool
571izskatieslook
572sievuwife
573minūtesminutes
574atābye
575nedrīkstnot
576haha
577vispirmsfirst
578trakscrazy
579brālisbrother
580sākastarted
581bankasBank
582tepathere
583sasodītsdamned
584katrseach
585pēdējālast
586manuprātI think
587dzirdiHear
588atrodasIn
589patiesībuthe truth
590šaithis
591dievamGod
592pavisamcompletely
593pirmāfirst
594vinjuVinje
595zinietknow
596pagaidietwait
597pārliecinātssure
598uzmanībuattention
599tādisuch
600neesamnot
601apabout
602karšwar
603vienamone
604tēvapaternal
605vienīgāonly
606puisisguy
607nezinājudid not know
608būsimwill
609bijāmwere
610sākstart
611nebijuI was not
612nevienano
613jautājumsquestion
614vienāone
615palīgāHelp
616vēlatieswant
617stundashours
618kurienesWhere
619liekmakes
620tiesacourt
621lrlr
622tētisdad
623īpašiparticularly
624dolārudollars
625nācietCome
626nomiradied
627mierīgiquietly
628ticiBelieve
629citiemother
630otrāother
631blakusnext
632cilvēkahuman
633nevaramcan not
634palīdzībuhelp
635bērniemchildren
636atcerosI remember
637dabūtget
638spējable
639labāgood
640meitenesGirls
641pašithemselves
642gadiage
643gribējaWanted
644citaother
645mazlittle
646turiesHold on
647bijusibeen
648ii
649It
650vēlulate
651tiesībasright
652pietiekamienough
653spēlegame
654ziņumessage
655dzirdēthear
656domātthink
657smieklīgifunny
658neuztrauciesDo not worry
659problēmaproblem
660princeseprincess
661asinisblood
662zināmknow
663priecājoshappy
664tiksimiesI'll see you
665mazāsmall
666celiesRise
667izdarījadid
668pēdējolast
669ss
670zinājuI knew
671mīlestībalove
672elijaElijah
673nezinido not know
674citādiotherwise
675paklauHey
676jaunanew
677iešugo
678taviThy
679mašīnāmachine
680vajadzīgaNeed
681youyou
682vakaryesterday
683sejuface
684drošssafe
685iespējuto
686grāmatuBook
687piederown
688manammy
689gaidawaiting
690sevisself-
691tēvufather
692muļķībasrubbish
693apmēramabout
694svētoSaints
695bērnuschildren
696brālibrother
697saprastunderstand
698gataviready
699agrākbefore
700džeikJake
701spēlesGames
702citasmore
703dzimšanasnatal
704visāmAll
705runaspeech
706biežioften
707paņemtake
708izbeidzterminated
709jaunaisnew
710māsasister
711vinjavinja
712gredzenuring
713kenaiKenai
714suniDog
715kājasLegs
716labākaisbest
717iedodgive
718nevēlosI do not want
719vīrimen
720ziņasinformation
721atradufound
722skrienRun
723brauktride
724spēligame
725juusjuus
726reizestimes
727izdarījiyou made
728pilnībāfully
729zināmsknown
730jaunsnew
731rere
732pusēside
733desmitten
734visureverywhere
735sīkaispetty
736ceļšroad
737tādāin
738negribido not want
739čārlijCharlie
740uhuh
741mirtdie
742dzirdējisheard
743vecsold
744dzīvēlife
745ellēHell
746mammMom
747mašīnasmachinery
748rokāshands
749jebkadEver
750šīmthese
751veidāform
752ģimenesfamily
753apsolupromise
754lielularge
755vērtsworth
756vēlētoslike
757bailbail
758savāmtheir
759meklēlooking
760prātāMind
761redzsee
762divustwo
763problēmasproblems
764meitenigirl
765nedēļasweekly
766klājasdoing
767iepriekšabove
768semsem
769palīdzībahelp
770draugufriends
771mazākless
772pietiksenough
773čauChow
774palīdziethelp
775yes
776darātdo
777galvenaismain
778ļaudispeople
779ganaGhana
780zemiland
781redzatsee
782nāvideath
783neesatNew
784skaistabeautiful
785spēkuForce
786labrītgood morning
787nedariDo not do
788daļuof
789bankuBanks
790šoreizthis time
791dāmasladies
792strādājuwork
793brīdimoment
794vienīgisolely
795pārover
796dodieshead
797policijapolice
798harijHarry
799spēlētplay
800zeltagolden
801galvashead
802veidsway
803minūtēmminutes
804prātumind
805īstsreal
806parādiDebts
807atgrieziesback
808noticētbelieve
809nespējcan not
810stāstsstory
811kristusChrist
812tevīthee
813pagawhoa
814karamilitary
815kurusby
816vēiWei
817daudzimany
818domathought
819jaukanice
820uzreizat once
821šonakttonight
822beigasend
823akmensstone
824manaimy
825džeksguy
826izmantotuse
827karalisking
828kurieniWhere are
829likāsit seemed
830varēsiyou can
831nekādano
832tikpatas
833gulētsleep
834teiktssaid
835atbildireply
836devāswent
837istabāroom
838uzmaniesnix
839komandateam
840beigāsAt the end of
841mīļaisBeloved
842ticuI believe
843numurunumber
844šrekShrek
845bojādeath
846gaisāair
847jātiekbe
848paklausieslisten
849pateikšusay
850diezhardly
851iemeslsreason
852ģimenefamily
853gultābed
854pēkšņisuddenly
855galuend
856pašlaiknow
857ejuAisle
858ceļaroad
859atdodreturn
860turpthere
861gg
862visvis
863garsspirit
864sakotsaying
865velyet
866gredzensring
867balboaBalboa
868sekofollowed by
869teiktusay
870padomāThink
871dabūgets
872nākotnēfuture
873godīgifair
874domājatThink
875plānsplan
876jūtuI feel
877durvīmdoor
878atveropen
879otraother
880braucamdriving
881izdevāsmanaged
882jaajaa
883varaspower
884nevaratcan not
885teikšusay
886darīšudo
887dodasgoing
888dienāmdays
889pašāthe same
890pakaļafter
891meitadaughter
892pilsētāin
893vedleads
894manīme
895mazssmall
896ielasstreet
897dievuGods
898izmantoused
899mrMr.
900sāpHurts
901esietBe
902sāraSarah
903saulessolar
904brālbrother
905vinšhe
906jādodasgo
907nevarētunot
908tiktuto
909nekurnowhere
910vīrietisman
911dīvainiWeird
912atgrieztiesreturn
913atradafound
914bailesfear
915redzējisaw
916puseshand
917sirdiheart
918skolāschool
919draugiemFriends
920pazīstuknow
921nezinado not know
922nevajadzētushould not be
923pēdējaislast
924jaunonew
925aizmirstiforgotten
926četrifour
927maniemmy
928kuriemwhich
929vinahis
930darīsimdo
931zaudētlose
932cenšostry
933došosI will go
934pašamthe same
935rakstītswritten
936idejaidea
937dotgive
938pašaown
939gadsyear
940nāvedeath
941turihandle
942sapratiyou understand
943smagiheavily
944savādākotherwise
945ļaujietlet
946zinājaknew
947stāstustory
948atstātleave
949kājāmon foot
950brīdīat
951kuģaboard
952jūtiesFeel
953vārduswords
954sistēmasystem
955lietāmthings
956kļūtbecome
957negribējuI did not want
958frenkfrenk
959okayokay
960ričijRichie
961reičelaRachel
962jautājumuquestion
963skaidriclear
964īstaisright
965mūžuLife
966beidziesover
967saucacalled
968nepieciešamsnecessary
969iespējasOptions
970gaismaslight
971jautrifun
972likamade
973kāpClimb
974piecifive
975katraeach
976padaraMakes
977nesakisay
978zinājiknow
979nepareiziwrong
980malāaside
981mātimother
982turpinātcontinue
983pārējieothers
984vinsVins
985maksācosts
986teicissaid
987sievietiwoman
988zvēruthe beast
989virsabove
990tuvākclose
991izdarījisdone
992nevarējuI could not
993skaistibeautifully
994paskatietiescheck
995patiesībatruth
996aizgājawent
997diemžēlunfortunately
998šejienihere
999neenee
1000katrameach

2,000 Most Commonly Used Latvian Words

View Top
2,000 Words


Download Latvian Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)
More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.