101 Languages

Lingala Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Lingala language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Lingala
(lingála)
I

ngáí, na-
you (singular)

yɔ̌, o-
he

yě, a- *(person)*, e- *(thing)*
we

bísó, to-
you (plural)

bínó, bo-
they

bangó, [1] ba- *(persons)*, e-/i- *(things)*
this

óyo
that

wâná
here

áwa
there

kúná, wâná
who

náni *(interrogative)*
what

níni *(interrogative)*
where

wápi *(interrogative)*
when

ntángo *(interrogative)*
how

bóní *(interrogative)*
not

… tɛ́
all

nyɛ́, tû
many

míngi
some

bɔ̌kɔ́
few

mɔkɛ́mɔkɛ́
other

mosúsu, -súsu
one

mɔ̌kɔ, -ɔ̌kɔ
two

míbalé, -íbalé
three

mísáto, -ísáto
four

mínei, -ínei
five

mítánɔ, -ítánɔ, mpáta
big

monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ
long

monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ, -laí
wide

-laí
thick

monɛ́nɛ, -nɛ́nɛ
heavy

bozitó, kiló, molito
small

mokɛ́, -kɛ́
short

mokúsé, -kúsé
narrow

mokɛ́, -kɛ́
thin

mokɛ́, -kɛ́
woman

mwǎsí
man (adult male)

mobáli
man (human being)

moto
child

mwǎna
wife

bolóngani, mwǎsí
husband

bolóngani, mobáli
mother

mamá
father

tatá, papá
animal

nyama
fish

mbísi
bird

ndɛkɛ
dog

mbwá
louse

lonsili
snake

nyóka
worm

mpambó, mósɔ́pi, limpiká
tree

nzeté, mweté
forest

zámba
stick

nzeté
fruit

mbuma
seed

nyǎ, mbóto, bɔpɔ́
leaf

nkásá
root

ntína
bark (of a tree)

lomposo
flower

fulɛ́lɛ, lómbé
grass

litíti
rope

nsi nga, moniɔlɔ́lɔ, likósi
skin

lomposo
meat

monsuni
blood

makilá
bone

monkúwa
fat (noun)

mafúta
egg

likeí, líki
horn

liséké, boséba
tail

mokɔndɔ́, mokíla
feather

lonsálá
hair

nsúki
head

motó
ear

litói
eye

líso
nose

zólo
mouth

mɔnɔkɔ
tooth

líno
tongue (organ)

lolému
fingernail

linzáka
foot

mopendé, lokolo
leg

lokolo
knee

libɔ́lɔ́ngɔ́, libɔ́ngɔ́
hand

lobɔ́kɔ
wing

lipapú
belly

libumu
guts

nsɔpɔ́
neck

nkíngó
back

mokɔngɔ
breast

ntólo
heart

motéma
liver

libale
to drink

-mɛlɛ
to eat

-lía
to bite

-swâ
to suck

-nyúnya, -núnga
to spit

-bwáka nsɔ́i
to vomit

-sánza
to blow

-pémela, -pɛpɛ
to breathe

-péma
to laugh

-sɛkɛ
to see

-mɔ́nɔ, -móna
to hear

-yóka
to know

-yéba
to think

-bánza, -kanisa
to smell

-núsa
to fear

-bánga
to sleep

-lála
to live

-vánda
to die

-kúfa
to kill

-boma
to fight

-bɛ́tɛnɛ, -bunda
to hunt

-bengana
to hit

-bɛ́tɛ
to cut

-kátakata, -káta
to split

-pasola
to scratch

-kóta, -nyaka, -kpaka, -kpala
to dig

-tímola
to swim

-nyanya, -túnga
to fly

-pimbwa
to walk

-támbola
to come

-yâ, -yáa, -úta
to lie (as in a bed)

-lálisana *(action)*
to sit

-vánda, -kisa *(action)*
to stand

-lamuka, -télema *(action)*
to turn (intransitive)

-balula
to fall

-kpâ
to give

-pésa, -kaba
to hold

-kamata
to squeeze

-kangisa
to rub

-bísa
to wash

-sukola
to wipe

-pangwisa
to pull

-bénda
to push

-tɔ
to throw

-bwáka
to tie

-kanga, -zínga, -línga
to sew

-sɔnɔ
to count

-tánga
to say

-loba
to sing

-yémba
to play

-sakana, -sana
to float

-tetwa, -tepa
to flow

-támbola
to swell

-vímba
sun

mói
moon

sánzá
star

monzɔ́tɔ
water

mái
rain

mbúla
river

mái, ebale
lake

etíma, nzálé
sea

mbú
salt

móngwa, mókpa
stone

libángá
sand

zɛ́lɔ
dust

putulú
earth

mabelé
cloud

lipata
fog

londendé
sky

likoló
wind

mompɛpɛ
smoke

mólinga
fire

mɔ́tɔ
ash

putulú
to burn

-pela, -zíka
road

balabála, nzɛlá
mountain

ngómbá
red

-táné
green

-bésu
yellow

-táne
white

mpɛ́mbɛ
black

molílí, -índo
night

butú
day

mokɔlɔ, mói
year

mbúla, mobú
warm

-tɔkɔ *(to warm up)*
cold

mpíɔ
full

má, mɛké
new

sika
old

kala
good

kitɔ́kɔ, malámu
bad

mabé
rotten

-pɔlɔ *(to go rotten)*
dirty

-bébisa *(to make dirty)*
straight

alimá
round

kílíkílí
sharp (as a knife)

-pela
dull (as a knife)

-túnú
smooth

patátálú, sɛ́lisɛ́li
wet

pɔlɔ
dry

-kauka *(to dry)*
correct

alimá, malongá, sémba, sɛló
near

mpɛmbɛ́ni
far

mosíká
right

a mobáli

View other word lists here