101 Languages

1,000 Most Common Norwegian Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Norwegian words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberNorwegian Wordin English
1jeg I
2det the
3er is
4du you
5ikke not
6en one
7og and
8i in
9harhave
10vi we
11 on
12til to
13med with
14å to
15han he
16deg you
17forfor
18meg me
19hva What
20at that
21den it
22 so
23som that
24de they
25kan can
26varwas
27vil will
28av of
29skal to
30om about
31men but
32et a
33her here
34ja yes
35bareonly
36dere you
37hun she
38must
39noesomething
40ham him
41dettethis
42nei no
43 Now
44kom came
45minmy
46vet know
47derwhere
48din Your
49utout
50hvor where
51da then
52fra from
53oss us
54se see
55være be
56ha have
57demthem
58gjørdo
59igjen again
60noen some
61kommercome
62ta take
63villewould
64hvis if
65alle All
66 get
67hvorfor Why
68tror think
69går go
70alt everything
71oppup
72sasaid
73hvordan how
74 go
75ingenno
76når when
77eller or
78hvem who
79får get
80seg the
81lalet
82blir are
83sersee
84takk thanks
85gjøre Do
86bli be
87bragood
88hadde had
89si say
90denne this
91henne her
92litt a little
93innIn
94jo the
95etter by
96kunne could
97velwell
98to two
99skulle should
100ved by
101aldriNever
102heiHi
103overover
104ee
105godgood
106tilbakeback
107kanskjeperhaps
108manone
109ogsåalso
110blewas
111nokenough
112siersays
113selveven
114hvadwhat
115førbefore
116godtwell
117okok
118sammentogether
119nedDownload
120migme
121giprovide
122digthee
123hanshis
124gangtime
125dagday
126tartakes
127mermore
128trengerneed
129minemy
130værtbeen
131mittmy
132myemuch
133heltcompletely
134andresecond
135settSet
136værweather
137gjordedid
138helethe
139sidenago
140kommecome
141ennthan
142derestheir
143åryear
144dittYour
145mannhusband
146holdhold
147mrMr.
148afaf
149menermean
150fikkreceived
151motagainst
152ventWait
153dineyour
154farfather
155aa
156fordibecause
157faenfuck
158mangemany
159snakketalk
160trethree
161hjemhome
162tingthings
163gjortmade
164likerlike
165santTRUE
166folkpeople
167greitokay
168lkkeNot
169alltidalways
170rettright
171sånnlike
172tidtime
173drapdf
174unnskyldPardon
175morgenTomorrow
176sirsir
177virkeligreally
178elskerlove
179bedrebetter
180papa
181veldigvery
182nuNow
183tokBuilding
184hithere
185vårspring
186utenwithout
187mormother
188stårstands
189kveldevening
190døddeath
191burdeshould
192snakkertalking
193livetLife
194finnefind
195gikkwent
196sinits
197gudgod
198beklagersorry
199nejnej
200troddethought
201ingentingnothing
202hørListen
203akkuratright
204kjennerknow
205førstefirst
206stedplace
207dissethese
208uteout
209slikso
210sammesame
211klarclear
212lengelong
213hjelpehelp
214fintfine
215vissteknew
216viteKnow
217forstårunderstand
218underunder
219nogetnothing
220hjelpHelp
221skjerhappens
222okayokay
223girand
224enesteonly
225heterDevices
226holderhold
227bilencar
228halloHello
229veiroad
230veienroad
231pengermoney
232sistelast
233pappaDad
234barnchildren
235rundtabout
236énone
237snillkind
238trofaith
239snartSoon
240livlife
241hørehearing
242hvereach
243verdenWorld
244takceiling
245feilerror
246hørerhear
247reddFears
248blittbeen
249helveteHell
250hoswith
251mammaMom
252storlarge
253lillesmall
254ditthere
255dødedead
256holdekeep
257herregudomg
258prøversamples
259visstknown
260vennFriend
261hellerrather
262bestetop
263huskerremember
264borteaway
265hennesher
266sikkertcertainly
267førstfirst
268bortaway
269drargo
270likeas
271gaga
272femfive
273sluttFinally
274tidentime
275gjernelove
276drepekill
277fantfound
278udud
279storelarge
280vekkaway
281fåttreceived
282inneinside
283sikkerSafe
284annetOthers
285fleremore
286osos
287tatttaken
288pengenemoney
289gladhappy
290hørteheard
291nestenext
292mannenhusband
293mennMen
294våreour
295finnerfind
296ordenFollow
297navnname
298gamleold
299fortelletell
300børshould
301die
302alenealone
303annenother
304nyenew
305ellersotherwise
306venterwaiting
307synesseems
308sagtsaid
309måtteto
310ll
311nynew
312vennerFriends
313minutterminutes
314litensmall
315skjeddeoccurred
316betyrmeans
317farenfather
318stillethe
319guttboy
320derfortherefore
321rr
322havehave
323lengermore
324leisorry
325byentown
326ss
327hatthat
328gjennomthrough
329nattnight
330langtfar
331klartclear
332kjæredear
333flottgreat
334nn
335ennåyet
336firefour
337klarerfail
338parcouple
339politietpolice
340hørtheard
341sittits
342unnaaway
343herfrahere
344gørGør
345slåswitch
346dollardollar
347hjemmehome
348fortthe
349engangeven
350godegood
351følerfeel
352senerelater
353skjønnersee
354dagerdays
355dagenday
356megetvery
357ettone
358ligedomestic
359håperhope
360tiTues
361faktiskactually
362galtwrong
363gangertimes
364pokkerHeck
365nestenalmost
366tenktethought
367hvilkenwhat
368beask
369husethouse
370jobbjob
371klareclear
372bakbehind
373snakketspoke
374beggeboth
375viseshow
376slagskind
377menswhile
378fyrLighthouse
379ferdigfinished
380roligquiet
381hodethead
382tenkThink
383tiitii
384dd
385ladcharge
386opop
387virkerseems
388eia
389jævlafucking
390ringerrings
391hverandreeach
392kommetcome
393skyldguilt
394stedetInstead
395jobbenjob
396sinetheir
397borliving
398gammelold
399prøvesample
400hyggelignice
401dårligpoor
402dreptkilled
403ordwords
404vårtour
405helstany time
406tenkerthinking
407kvinnefemale
408drdr
409alleredealready
410begynnerbegins
411gg
412menneskerpeople
413jobberjobs
414liggeris
415ønskerwant
416dørdoor
417kunonly
418grunnbecause
419ståstand
420stoppStop
421fortelltell
422gøreGore
423konewife
424øyeblikkmoment
425johnjohn
426hendemay
427slipprelease
428spillerPlayer
429velkommenwelcome
430delpart
431jentegirl
432dreptekilled
433tenktplan
434riktigright
435spiseeat
436ventewait
437sekssix
438egenOwn
439fortsattstill
440glemForget
441ganskepretty
442sesseen
443møtemeeting
444åhoh
445slappreleased
446tt
447mimi
448finnice
449funnetfound
450såntlike
451nededown
452guttenboy
453jackjack
454nettoppjust
455fyrenguy
456stemmervotes
457timerhours
458sønnson
459herrMr.
460gutterboys
461spørask
462selvfølgeligOf course
463didi
464mistetlost
465levelive
466oppeup
467spillePlay
468missMiss
469sigsig
470kapteinCaptain
471sentlate
472newnew
473leggadd
474sittersitting
475tenkethink
476allAll
477jentagirl
478gåttgone
479letteasy
480ringCall
481familienfamily
482passpassport
483langlong
484måteway
485bilcar
486ringecall
487vanskeligdifficult
488roro
489sakencase
490kjeftshut up
491leverliver
492morenmother
493viderefurther
494problemerproblems
495viktigimportant
496berasks
497matfood
498nyttnew
499fullfull
500problemproblem
501mrsMrs.
502fortaltetold
503turtour
504fastfixed
505treffehit
506baasked
507bestbest
508stortlarge
509fredpeace
510brukeuse
511prøvtry
512mellombetween
513synsvote
514framforward
515hushouse
516tomempty
517bliverProspective
518fantastiskawesome
519reddesave
520hejhej
521sidepage
522settersets
523dreperkill
524henteretrieve
525drowent
526kjørerrunning
527frifree
528mama
529forsiktigGently
530navnetname
531uansettregardless
532holdtheld
533flyFlight
534sattset
535jj
536utroligincredible
537restenrest
538straksimmediately
539setteset
540galcrazy
541kallercall
542ungeyoung
543egentligreally
544tusenthousand
545åpneopen
546imotagainst
547naFeatures
548mestmost
549havdeprovisional arrangement was
550sagdesawn
551fremdelesstill
552haterHate
553tilbageCompare
554vannwater
555kjørerun
556familiefamily
557kvinnerWomen
558utenforoutside
559hverteach
560skolenschool
561landetlanded
562spørsmålQuestions
563skjeddoccurred
564prøvdetried
565giftmarried
566efterby
567thethe
568mitwith
569brorbrother
570herrerGentlemen
571øyneneeyes
572altsåthus
573skjespoon
574driverdriver
575plassspace
576nødthave
577muligpossible
578foranfront
579endamore
580meremore
581løprace
582ukeweek
583damerLadies
584finnesare
585gangentime
586larallows
587konawife
588timehour
589drittshit
590mindreless
591ønskewish
592rommetroom
593visview
594lystbright
595snakktalk
596lngenNobody
597litesmall
598lærelearn
599brukerUser
600spørreask
601sjansechance
602vondtache
603måskeMåske
604indind
605lidtsuffered
606anan
607lykkehappiness
608nogensome
609aldrignever
610idiotidiot
611nummernumber
612sovesleep
613finsthere
614betalepay
615lovLaw
616landcountry
617selvsagtcourse
618passerFit
619dumstupid
620sigervictory
621venstreleft
622romRooms
623loverlaws
624idéIdea
625viivii
626farvelGoodbye
627begyntestarted
628hendenehands
629væretweather
630ringtecalled
631sværtvery
632skaiSkai
633ventetexpected
634huskeRemember
635kjentknown
636høressound
637lagecreate
638mm
639yorkyork
640historieHistory
641perfektperfect
642månedermonths
643frankfrank
644småsmall
645skrivewrite
646sådansuch
647reisetravel
648spisereat
649gittgiven
650mandmand
651ektereal
652mentethought
653huskRemember
654lagetmade
655fortsettContinue
656våpenWeapons
657michaelmichael
658kjørRun
659kjøpebuy
660jobbetworked
661slårbeats
662svarreply
663herrelord
664hentRetrieve
665anerrecognized
666finnfind
667voresvores
668tidligearly
669giftemarried
670syndsin
671igenigen
672bryrcare
673stoppestop
674jerjer
675øø
676kjærlighetlove
677sendersubmit
678skyndHurry
679fortalttold
680massemass
681brukuse
682håndhand
683bycity
684blodblood
685kortCards
686visershow
687sannhetenTruth
688rartstrange
689kaffecoffee
690morsomtfunny
691hjelperhelp
692ukerweeks
693millionermillion
694middagdinner
695jobbework
696ungyoung
697stundwhile
698vennenfriend
699barnachildren
700lagerstock
701tvtelevision
702handlerTrades
703sittesit
704hardthard
705undskyldExcuse
706stadigincreasingly
707daviddavid
708leggeadd
709harryharry
710henterobtains
711benben
712datterdaughter
713vakkerbeautiful
714georgegeorge
715skyteShoot
716kjenteknown
717tidetime
718livelive
719skytShoot
720talespeech
721charliecharlie
722valgchoice
723foregårtakes place
724betalerpay
725likteenjoyed
726skikkeligproperly
727tagertags
728slosent
729fremforward
730forståunderstand
731dørendoor
732jenterGirls
733samsam
734klokkaat
735høyreright
736rørtubes
737begynnestart
738elsketloved
739stikkersticking
740sendtesent
741telefonenphone
742doktorDoctor
743leseread
744følgefollow
745generalGeneral
746drinkdrink
747drikkeBeverage
748gjelderthe
749krigwar
750bostay
751blevwas
752henhen
753søstersister
754jøsswow
755krigenWar
756fallcase
757sigecreep
758fafa
759verreworse
760sendesend
761tagetage
762sykill
763illebad
764skytershoot
765stikkestick
766skuttshot
767laverlichens
768tjenesteservice
769sakcase
770klartemanaged
771varecare
772damelady
773behøverneed
774døradoor
775sønnenson
776farligdangerous
777fortellersays
778brorenbrother
779særligparticularly
780peterpeter
781sistlast
782måtenway
783egeten
784klat
785hvitewhite
786bliveProspective
787svarteanswered
788intetnothing
789slipperrelease
790gratulererCongratulations
791retteright
792avtaleagreement
793likevelnevertheless
794vækvæk
795prisPrice
796nærclose
797forbipast
798følgerfollow
799fengselprison
800soversleeping
801onkelUncle
802følgfollow
803leterlooking
804egneown
805drittsekkasshole
806nattennight
807følesfeels
808bordtable
809klokkenat
810sexsex
811størstes
812flinkgood
813problemetproblem
814hjertetheart
815forklareexplain
816noglenogle
817bekymretconcerned
818slåssFighting
819gudsGod
820slippedrop
821sintangry
822kampgame
823åtteeight
824babybaby
825sekunderseconds
826størremore
827skriverPrinter
828skjøtextension
829fandenDevil
830narwhen
831ofteoften
832hjerteheart
833stostood
834mikemike
835tagtag
836passefit
837sendtsent
838vannetwater
839endeligfinally
840skrevwrote
841farehazard
842vantwon
843ærlighonest
844spurteasked
845skatttax
846sjefChief
847enkeltsingle
848dyranimals
849fødtborn
850glemteforgot
851skylderowe
852nydeliglovely
853spillGame
854stikkhitch
855stederlocations
856sendsend
857faltfell
858endend
859vinnerwins
860ansiktetface
861dødendeath
862kuttcut
863sluttestop
864traffhit
865hrhr
866høythigh
867ordreorders
868rådAdvice
869vv
870menneskehuman
871stoltproud
872reddetsaved
873umuligimpossible
874tidligereformer
875sjekkcheck
876lidesuffer
877skadedamage
878verdensWorld
879misterlose
880hvilketwhich
881bb
882metermeters
883kastetcast
884pentnicely
885historienstory
886leggeradds
887gargar
888kveldenNight
889paulpaul
890ninine
891glemtforgotten
892elskelove
893beskjedmessage
894lederleader
895sjefenBoss
896overalteverywhere
897fikfik
898joejoe
899togtrain
900tingenethings
901glemmeforget
902vinnewin
903håndenhand
904ordnearrange
905verdtworth
906følefeel
907lykkelighappy
908svartblack
909ff
910festparty
911lukkClose
912flyetplane
913fortsettecontinue
914skaffeobtain
915lotlet
916stoletrust
917rævaass
918ølbeer
919lyslight
920dummeStupid
921hunddog
922jamesjames
923søtcute
924planplan
925fruMrs.
926hh
927lurerwonder
928personperson
929filmfilm
930midtmiddle
931barnetchild
932johnnyjohnny
933heyhey
934ærehonor
935aftenEve
936forholdconditions
937alvorligserious
938lærerteacher
939sjuseven
940reisersite
941lying
942kompismate
943kontaktContact
944jimmyjimmy
945halvhalf
946forelsketlove
947annerledesdifferent
948parisparis
949legedoctor
950spesieltespecially
951pratechat
952brukteused
953flyttemove
954ønsketwanted
955sultenHungry
956kontoretoffice
957sovslept
958mennenemen
959smartSmart
960drømDream
961pistolengun
962skålCheers
963eneOne
964beskytteprotect
965brugbrug
966løsfree
967forståttunderstood
968øyeeye
969trengteneeded
970misteLose
971gjormakes
972snuturn
973absoluttabsolute
974rollerole
975amerikaamerica
976drepkill
977jasåJasa
978sattecontinued
979dansedance
980frueLady
981levendeliving
982lyverlying
983lysetlight
984vanligcommon
985noensinneEver
986kastethrow
987penpretty
988filmenmovie
989jordenEarth
990henderhands
991opptattconcerned
992jesusjesus
993savnermiss
994dessverreSorry
995andencandidate
996kampengame
997sprøcrazy
998kyssKiss
999interessantinteresting
1000stolerchairs

2,000 Most Commonly Used Norwegian Words

View Top
2,000 Words


Download Norwegian Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.