Norwegian 101

Learn Norwegian with NorwegianClass101.com

Bus & Train

How much is a ticket to _____?
Hvor mye koster en billett til _____?
One ticket to _____, please.
Kan jeg få en billett til _____.
Where does this train/bus go?
Hvor går dette toget/denne bussen?
Where is the train/bus to _____?
Hvor finner jeg toget/bussen til _____?
Does this train/bus stop in _____?
Stopper dette toget/denne bussen i _____?
When does the train/bus for _____ leave?
Når reiser toget/bussen til _____?
When will this train/bus arrive in _____?
Når kommer vi fram til _____?

Directions

How do I get to _____ ?
Hvordan kommer jeg til _____ ?
...the train station?
...togstasjonen?
...the bus station?
...bussholdeplassen?
...the airport?
...flyplassen?
...downtown?
...sentrum?
...the youth hostel?
...ungdomsherberget?
...the _____ hotel?
... _____ hotel?
...the American/Canadian/Australian/British embassy/consulate?
...den amerikanske/kanadiske/australske/britiske ambassade/konsulat?
Where are there (a lot) of...
Hvor kan jeg finne (mange)...
...hotels?
...hoteller?
...restaurants?
...restauranter? (res-tu-rang-er)
...bars?
...barer?
...sites to see?
...turistattraksjoner? (tu-rist-att-rak-sjo-ner)
Can you show me ____ on the map?
Kan du vise meg ___ på kartet?
street
gate/vei
Turn left.
Snu til venstre.
Turn right.
Snu til høyre.
left
venstre (venn-stre)
right
høyre (høy-re)
straight ahead
rett fram/rett framover
towards the _____
mot _____
past the _____
forbi _____
before the _____
rett før _____
Watch for the _____.
Se etter _____.
intersection
kryss
roundabout
rundkjøring (runn-kjø-ring)
north
nord
south
sør
east
øst
west
vest
uphill
oppover(bakke) (åpp-åv-er-bakk-e)
downhill
nedover(bakke) (ned-åv-er-bakk-e)

Taxi

Taxi!
Taxi!
*Note* To get a taxi, either call one by phone, walk to a taxi stop, or wave your hand if you see one (with a lighted roof-sign) driving past.

Take me to _____, please.
Kan du kjøre meg til _____.
How much does it cost to get to _____?
Hvor mye vil det koste å kjøre til _____?
*Note* Unless it's a really long (several hours) and thus ridiculously expensive drive where you can make a special deal with the driver, it's gonna cost as much as the meter shows. Expect an approximate reply if any.

Take me there, please.
Kan du kjøre meg dit?

Featured Video


Learn Norwegian with NorwegianClass101.com