Polish 101

Learn Polish with Free Podcasts
Leave me alone.
Zostaw mnie. (Zostaff mnieh)
Don't touch me!
Nie dotykaj mnie! (NIEH doh-TY-kai mnieh!)
I'll call the police.
Dzwonie na policje. (TSFOH-nieh nah poh-litz-yeh)
Police!
Policja! (po-litz-yah)
Stop the thief!
Zatrzymac zlodzieja! (zah-tschy-matz zwoh-TZIEH-yah)
I need your help.
Potrzebuje pomocy. (poh-tscheh-BOO-yeh poh-moh-tsi)
It's an emergency.
To nagla potrzeba.
I'm lost.
Zabladzilem. (zah-bwon-TZEE-wehm)
I lost my bag.
Zgubilem torbe. (zgu-BEE-wehm TOHR-beh)
I lost my wallet.
Zgubilem portfel. (zgu-BEE-wehm pohr-tvehll)
I'm sick.
Jestem chory. (YEH-stehm hoh-ry)
I'm injured.
Jestem ranny (YEH-stehm rahn-ni)
I need a doctor.
Potrzebuje lekarza. (Pohtschehbooie leckaschah)
Can I use (your) phone?
Czy moge zadzwonic (od pana/pani)? (tshy moh-gheh zah-tzvoh-nitz (ohd pa-nih [fem.]/pah-nah [masc.])

Featured Video