101 Languages

Sanskrit Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Sanskrit language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Sanskrit
संस्कृतम् (saṃskṛtam)
I

अहम् (ahám)
you (singular)

त्वम् (tvám)
he

स (sá)
we

वयम् (vayám)
you (plural)

यूयम् (yūyám)
they

ते (té)
this

इदम् (idám)
that

तत् (tát)
here

अत्र (átra)
there

तत्र (tátra)
who

क (ká)
what

किम् (kím)
where

कुत्र (kútra)
when

कदा (kadā́)
how

कथम् (kathám)
not

न (ná)
all

सर्व (sárva)
many

बहु (bahú)
some

किञ्चिद् (kíñcid)
few

अल्प (álpa)
other

अन्य (anyá)
one

एक (éka)
two

द्वि (dví)
three

त्रि (trí)
four

चतुर् (cátur)
five

पञ्ज (páñcan)
big

महत् (mahát)
long

दीर्घ (dīrghá)
wide

उरु (urú)
thick

घन (ghaná)
heavy

गुरु (gurú)
small

अल्प (álpa)
short

ह्रस्व (hrasvá)
narrow

अंहु (aṃhú)
thin

तनु (tanú)
woman

स्त्री (strī́)
man (adult male)

पुरुष (púruṣa), नर (nára)
man (human being)

मनुष्य (manuṣyá)
child

बाल (bā́la), शिशु (śíśu)
wife

भार्या॑ (bhāryā́)
husband

पति (páti)
mother

मातृ (mā́tṛ)
father

पितृ (pitṛ́)
animal

पशु (páśu)
fish

मत्स्य (mátsya)
bird

वि (ví)
dog

श्वानः (śvánah)
louse

यूका (yūkā)
snake

सर्प (sarpá)
worm

कृमि (kṛmi)
tree

वृक्ष (vrkṣá)
forest

वन (vána)
stick

दण्ड (daṇḍá)
fruit

फल (phála)
seed

भीज (bī́ja)
leaf

पत्त्र (páttra)
root

मूल (mū́la)
bark (of a tree)

त्वच् (tvác)
flower

पुष्प (púṣpa)
grass

तृण (tṛṇa)
rope

रज्जु (rájju)
skin

चर्मन् (cárman)
meat

मांस (māṃsá)
blood

असृज् (ásṛj)
bone

अस्थि (ásthi)
fat (noun)

पीवस् (pī́vas), मेदस् (médas)
egg

अण्ड (aṇḍa)
horn

शृङ्ग (ṡṛṅgá)
tail

पुच्छ (púccha)
feather

पर्ण (parṇá)
hair

केश (kéśa)
head

शिरस् (śíras)
ear

कर्ण (kárṇa)
eye

अक्षि (ákṣi)
nose

नासिक (nā́sika)
mouth

मुख (múkha)
tooth

दत्/दन्त (dát/dánta)
tongue (organ)

जिह्व/जिह्वा (jihvá/jihvā́)
fingernail

नख (nakhá)
foot

पद (padá)
leg

जङ्घ (jáṅgha)
knee

जानु (jā́nu)
hand

हस्त (hásta), पाणि (pāṇí)
wing

पक्ष (pakṣá)
belly

उदर (udára)
guts

गुद (gudá)
neck

कण्ठ (kaṇṭhá)
back

पृष्ठ (pṛṣṭhá)
breast

स्तन (stána)
heart

हृद् (hṛd), हृदय (hṛdaya)
liver

यकृत् (yákṛt)
to drink

पा – पिबति (pā – píbati)
to eat

अद् – अत्ति (ad – átti)
to bite

दंश् – दंशति (daṃś – dáṃśati)
to suck

धे – धयति (dhe – dháyati)
to spit

ष्ठिव् – ष्ठिवति/ष्ठीव्यति (ṣṭiv – ṣṭívati/ṣṭhī́vyati)
to vomit

वम् – वमति (vam – vámati)
to blow

वा – वाति (vā – vā́ti)
to breathe

अन् – अनिति (an- ániti)
to laugh

स्मि – स्मयते (smi – smáyate), हस्- हसति (has – hásati)
to see

पश्- पश्यति (paś – páśyati; only in the present system), दृश् (dṛś;
everywhere else)
to hear

श्रु- शृणोति (śru – śṛṇóti)
to know

ज्ञा- जानाति (jñā – jānā́ti)
to think

मन्- मनुते (man – manuté), चिन्त् – चिन्तयति (cint – cintayati)
to smell

घ्रा- जिघ्रति (ghrā – jíghrati)
to fear

भी – बिभेति (bhī – bibhéti)
to sleep

स्वप्- स्वपिति (svap – svápiti)
to live

जीव्- जीवति (jīv – jī́vati)
to die

मृ – म्रियते (mṛ – mriyáte)
to kill

हन् – हन्ति (han – hánti)
to fight

युध् – युध्यते (yudh – yúdhyate)
to hunt

मृग् – मृगयते (mṛga – mṛgáyate)
to hit

हन् – हन्ति (han – hánti), तड् – ताडयति (taḍ – tāḍáyati)
to cut

कृत् – कृन्तति (kṛt – kṛntáti)
to split

भिद्- भिनत्ति (bhid – bhinátti)
to stab

व्यध्- विधति (vyadh – vídhyati)
to scratch

लिख् – – लिखति (likh – likháti)
to dig

खन् – खनति (khan – khánati)
to swim

प्लु- प्लवते (plu – plávate)
to fly

पत् – पतति (pat – pátati)
to walk

इ – एति (i – éti), गम् – गच्छति (gam – gácchati)
to come

आगम् – आगच्छति (āgam – ā́gacchati)
to lie (as in a bed)

शी- शेते (śī – śéte)
to sit

सद् – सीदति (sad – sī́dati)
to stand

स्था – तिष्ठति (sthā – tíṣṭhati)
to turn (intransitive)

वृत् – वर्तते (vṛt – vártate)
to fall

पद् – पद्यते (pad – pádyate)
to give

दा – ददाति (dā – dádāti)
to hold

धृ – धरति (dhṛ – dhárati)
to squeeze

मृद् – मृद्नाति (mṛd – mṛdnā́ti)
to rub

घृष् – घर्षति (ghṛṣ – ghárṣati)
to wash

क्षल् – क्षालयति (kṣal – kṣā́layati)
to wipe

मृज् – मार्ष्टि (mṛj – mā́rṣṭi)
to pull

कृष् – कर्षति (kṛṣ – kárṣati)
to push

नुद् – नुदति (nud – nudáti)
to throw

क्षिप् – क्षिपति (kṣip – kṣipáti)
to tie

बन्ध् – बध्नाति (bandh – badhnā́ti)
to sew

सिव् – सीव्यति (siv – sī́vyati)
to count

गण् – गणयति (gaṇ – gáṇayati), कल् – कलते (kal – kálate)
to say

वच् – वक्ति (vac – vákti)
to sing

गै- गायति (gāi – gā́yati )
to play

दिव् – दीव्यति (div – dī́vyati)
to float

प्लु – प्लवते (plu – plávate)
to flow

सृ – सरति (sṛ – sárati), क्षर् – क्षरति (kṣar -kṣárati)
to freeze

श्यै – शीयते (śyāi – śī́yate)
to swell

श्वि – श्वयति (śvi – śváyati)
sun

सूर्य (sū́rya)
moon

मास (mā́sa), चन्द्रमस् (candramas), चन्द्र (candra)
star

नक्षत्र (nákshatra), स्तृ (stṛ)
water

जल (jalá), वारि (vā́ri)
rain

वर्ष (varṣá)
river

नदी (nadī́)
lake

सरस् (sáras)
sea

उदधि (udadhí)
salt

लवण (lavaṇá)
stone

अश्मन् (aśman)
sand

पांसु (pāṃsú), शिकता (síkatā)
dust

रेणु (reṇú)
earth

क्षम् (kṣám), पृथिवी (pṛithivī́)
cloud

नभस् (nábhas), मेघ (meghá)
fog

मिह् (míh)
sky

आकाश (ā́kā́śa)
wind

वायु (vāyú), वात (vā́ta)
snow

हिम (himá), तुषार (tuṣāra), तुहिन (tuhina)
ice

हिम (himá)
smoke

धूम (dhūmá)
fire

अग्नि (agní)
ash

आस (ā́sa)
to burn

दहति (dahati)
road

अध्वन् (ádhvan), मार्ग (mārga), रथ्या (rathyā)
mountain

गिरि (girí), पर्वत (párvata)
red

रक्त (rakta), रोहित (róhita)
green

हरित् (harít)/हरित (harita), पालााश (pā́lāśa)/पलााश (palāśa)
yellow

पीत (pīta)/पीतल (pītala)
white

श्वेत (śvetá)
black

कृष्ण (kṛṣṇá)
night

रात्र (rātrá)
day

द्यु (dyú), अहर् (áhar)
year

वर्ष (varṣá), संवत्सर (saṃvatsara)/संवत् (saṃvat)
warm

तप्त (taptá), घर्म (gharmá)
cold

शीत (śītá)
full

पूर्ण (pūrṇá)
new

नव (náva), नूतन (nū́tana)
old

जीर्ण (jīrṇá), वृद्ध (vr̥ddhá)
good

वसु (vásu), भद्र (bhadrá)
bad

पाप (pāpá)
rotten

पूति (pū́ti)
dirty

मलिन (malina), समल (samala)
straight

ऋजु (r̥jú)
round

वृत्त (vr̥ttá), वर्तुल (vartula)
sharp (as a knife)

तीक्ष्ण (tīkṣṇá)
dull (as a knife)

कुण्ठ (kuṇṭha)
smooth

श्लक्ष्ण (ślakṣṇá), स्निग्ध (snigdhá)
wet

आर्द्र (ārdrá), क्लिन्न (klinná)
dry

शुष्क (śúṣka)
correct

शुद्ध (śuddhá), सत्य (satyá)
near

नेद (neda, adj.), प्रति (prati, prep.)
far

दूर (dūrá)
right

दक्षिण (dákṣiṇa)

View other word lists here