101 Languages

Scots Gaelic Word List

The purpose of this list is to give a rough idea of the Scots Gaelic language. The words listed below are not the most common words, but a broad sampling of words. See the Word Lists page for more details.

English

Scottish Gaelic
(Gàidhlig)
I

mi
you (singular)

thu
he

e
we

sinn
you (plural)

sibh
they

iad
this

seo
that

sin, siud
here

an seo
there

an sin, an siud
who

cò *(interrogative)*
what

ciod, dè *(interrogative)*
where

càite *(interrogative)*
when

cuin *(interrogative)*
how

ciamar, cionnas *(interrogative)*
not

cha, chan
all

uile
many

mòran
some

cuid, feadhainn
few

beagan
other

eile
one

aon
two

three

trì
four

ceithir
five

còig
big

mòr
long

fada
wide

leathann
thick

tiugh
heavy

trom
small

beag
short

goirid, geàrr
narrow

cumhang
thin

tana, caol
woman

bean
man (adult male)

fear
man (human being)

duine
child

leanabh, pàiste
wife

bean-phòsta
husband

fear-pòsta
mother

màthair
father

athair
animal

ainmhidh
fish

iasg
bird

eun
dog

louse

mial
snake

nathair
worm

cnuimh, boiteag
tree

craobh
forest

coille
stick

bata
fruit

toradh
seed

sìol
leaf

duilleag
root

freumh
bark (of a tree)

rùsg
flower

dithean, flùr
grass

feur
rope

ròpa
skin

craiceann
meat

feòil
blood

fuil
bone

cnàmh
fat (noun)

saill
egg

ugh
horn

adharc
tail

earball
feather

ite
hair

falt, gruag
head

ceann
ear

cluas
eye

sùil
nose

sròn
mouth

beul
tooth

fiacail
tongue (organ)

teanga
fingernail

ìne
foot

cas
leg

cas
knee

glùn
hand

làmh
wing

sgiath
belly

brù, broinn
guts

mionach, caolain
neck

muineal
back

druim
breast

cìoch
heart

cridhe
liver

adha
to drink

òl
to eat

ith
to bite

bìd
to suck

sùigh
to spit

tilg smugaid
to vomit

sgeith
to blow

sèid
to breathe

tarraing anail
to laugh

gàir, dèan gàire
to see

faic
to hear

cluinn
to know

tha fios aig
to think

smaoinich
to smell

feuch fàileadh
to fear

gabh eagal
to sleep

caidil
to live

bi beò
to die

bàsaich
to kill

marbh
to fight

sabaid
to hunt

sealg
to hit

buail
to cut

geàrr
to split

sgoilt
to stab

sàth
to scratch

sgròb
to dig

cladhaich
to swim

snàmh
to fly

itealaich
to walk

coisich
to come

thig
to lie (as in a bed)

laigh *(state)*
to sit

suidh *(state)*
to stand

seas *(state)*
to turn (intransitive)

tionndaidh
to fall

tuit
to give

thoir
to hold

cùm
to squeeze

teannaich
to rub

suath
to wash

nigh
to wipe

suath
to pull

tarraing
to push

brùth
to throw

tilg
to tie

ceangail
to sew

fuaigh
to count

cùnnt
to say

abair, can
to sing

seinn
to play

cluich
to float

bi a' fleòdradh
to flow

ruith
to freeze

reòdh
to swell

at
sun

grian
moon

gealach
star

rionnag
water

uisge, bùrn
rain

uisge
river

abhainn
lake

loch
sea

muir, cuan, fairge
salt

salann
stone

clach
sand

gainmheach
dust

stùr
earth

talamh
cloud

sgòth, neul
fog

ceò
sky

adhar, speuran
wind

gaoth
snow

sneachd
ice

deigh, eighre
smoke

ceò, toit
fire

teine
ash

luath
to burn

loisg
road

rathad
mountain

beinn
red

ruadh, dearg
green

glas, uaine
yellow

buidhe
white

geal
black

dubh
night

oidhche
day

year

bliadhna
warm

blàth
cold

fuar
full

làn
new

ùr, nuadh
old

sean
good

math
bad

dona, olc
rotten

grod, loibhte
dirty

salach
straight

dìreach
round

cruinn
sharp (as a knife)

geur
dull (as a knife)

maol
smooth

mìn
wet

fliuch
dry

tioram
correct

ceart
near

faisg
far

fada
right

deas
left

clì
at

aig
in

ann
with

còmhla ri, le
and

agus
if

ma, nan/nam
because

oir
name

ainm

View other word lists here