Slovenian 101

Hello. 
Živijo. (ZHEEVEE-oh)


How are you? 
Kako si? (KAH-koh see?)
Fine, thank you. 
Hvala, dobro. (HVAH-lah, DOH-broh)
What is your name? 
Kako ti je ime? (inf) (KAH-koh tee yeh ee-meh?) / Kako vam je ime? (pol) (KAH-koh vahm yeh ee-meh)
My name is ______ . 
Ime mi je ______ . (EE-meh mee yeh)
Nice to meet you. 
Lepo, da sva se spoznala . (LEH-poh, dah svah SPOHZ-nah-lah)
Please. 
Prosim. (PROH-seem)
Thank you. 
Hvala. (HVAH-lah)
You're welcome. 
Dobrodošli. (doh-BROH-dohsh-lee)
Yes. 
Da. (dah) / Ja. (yah) (inf)
No. 
Ne. (nah)
Excuse me. 
Oprostite. (oh-PROHS-tee-teh)
I'm sorry. 
Oprostite. (oh-PROHS-tee-teh)
Goodbye 
Nasvidenje. (NAHS-vee-dahn-yeh)
I have trouble speaking Slovenian. 
Slabo govorim slovensko. (SLAB-oh goh-VOH-reem sloh-VEHNS-koh)
Do you speak English? 
Govorite angleško? (goh-VOH-ree-teh ahn-GLEHSH-koh?)
Is there someone here who speaks English? 
Je tukaj kdo, ki govori angleško? (yeh TOO-kah-yuh kdoh, kee goh-VOH-ree ahn-GLEHSH-koh?)
Help! 
Na pomoč! (nah POH-mohch)
Look out! 
Pazi! (PAH-zee)
Good day. 
Dober dan (DOH-ber dahn)
Good morning. 
Dobro jutro. (DOH-broh YOO-troh)
Good evening. 
Dober večer. (DOH-behr VEH-chehr)
Good night. 
Lahko noč. (LAH-koh nohch)
I don't understand. 
Ne razumem. (neh rah-ZOO-mehm)
Where is the toilet? 
Kje je stranišče? (kyeh yeh strah-NEESH-cheh)

Featured Video