Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com
Do you have any rooms available?
Finns det några rum lediga? (Feens dat noogra room ladiga)
How much is a room for one person/two/three/four people?
Vad kostar ett rum för en person/två/tre/fyra personer(vahd koostar at room fur ahn pahrsoon/tfoo/trah/feera parsoonar)
Does the room come with...
Följer ... med i rummet (Fuhl yahr ... mahd ee roomat)
...bedsheets?
...lakan? (laa can)
...a bathroom?
...ett badrum? (at baahd room)
...a telephone?
...en telefon? (ahn tahlephoon)
...a TV?
...en TV? (ahn teh veh)
May I see the room first?
Får jag se rummet först? (Fohr yag seh roomat first?)
Do you have anything smaller?
Finns det något mindre? (feens dat noogot meendra?)
...bigger?
...större? (stuh rah)
...cleaner?
...renare? (rehnara)
...cheaper?
...billigare? (beelee gaa rah)
OK, I'll take it.
OK, jag tar det. (Oh-key, yag taar dat)
I will stay for _____ night (nights).
Jag stannar _____ natt (nätter). (yag stahnahr ____ nat (natar))
Can you suggest another hotel?
Kan du föreslå ett annat hotell? (Can doo fur-ah-sloo at ahnat hohtahl)
Do you have a safe?
Har du ett kassaskåp/kassavalv? (Hahr doo at Cassascope/cassavahlv)
...lockers?
...låsbara skåp? (loosbahra scope)
Is breakfast/supper included?
Följer frukost/kvällsmat (kvällsmat can also be called middag) med? (Fuhl yer froo-kost/ kvahlsmat (meedag) mehd)
What time is breakfast/supper?
När är frukost/kvällsmat (middag)? (Nehr are froo-kost/kvahlsmat (meedag))
Please clean my room.
Gör rent mitt rum, är ni snäll. (Yur rent meet room, ehr nee snahl)
Can you wake me at _____?
Kan du väcka mej klockan _____? (Can doo vacka may clockan)
I want to check out.
Jag vill checka ut nu. (Yag veel chaca oot noo)

Featured Video


Learn Swedish with SwedishPod101.com