101 Languages

1,000 Most Common Swedish Words

This is a list of the 1,000 most commonly spoken Swedish words. The top 100 words have audio pronunciations if available.

NumberSwedish Wordin English
1jag I
2det it
3är is
4du you
5inte not
6att to
7en an
8och and
9har has
10vi we
11 on
12i in
13för for
14han he
15vad what
16med with
17mig Me
18som as
19här here
20om on
21dig you
22var was
23den it
24 as
25till to
26kan may
27de they
28ni you
29ska to
30ett an
31men but
32av by
33vill To
34nu now
35ja yes
36vet know
37nej no
38bara only
39hon she
40kommer will
41hur how
42min my
43där where
44honom him
45gör makes
46måste must
47kom came
48din your
49skulle would
50 then
51bra good
52när when
53ha have
54er s
55ta check
56ut out
57får may
58man male
59vara be
60oss us
61göra make
62dem them
63eller or
64varför Why
65alla all
66från from
67upp up
68tror think
69okej okay
70igen again
71sa said
72tack thanks
73 go
74hade had
75sig to
76in into
77allt all
78se see
79ingen None
80 get
81henne her
82lite a little
83mycket very
84vem who
85går go
86ser looks
87mitt my
88hej Hi
89aldrig never
90kanske perhaps
91nåt something
92behöver requires
93finns are
94blir becomes
95än than
96inget nothing
97efter after
98bli be
99ju Ju
100två two
101någotslightly
102tartakes
103tillbakaback
104hanshis
105överover
106senlate
107sägersays
108gegive
109mermore
110dittyour
111gjordedid
112minamy
113nerdown
114åtate
115fanfan
116någonYes
117välwell
118nånsomebody
119väntawait
120ocksåalso
121fickreceived
122mrmr
123sägasay
124åryear
125kundecould
126nogenough
127låtlet
128varitbeen
129hithere
130pappaDad
131mammamother
132motagainst
133andrasecond
134helawhole
135dettathis
136kännerfeel
137vidat
138någrafew
139kommacome
140bordeshould
141rättright
142vava
143menarmean
144självself
145alltidalways
146hemhome
147gjortmade
148dinayour
149villewanted
150sågsaw
151tittalook
152dagday
153verkligenreally
154felerror
155utanwithout
156visstspecific
157trethree
158prataspeak
159vårspring
160livlife
161sättway
162förstårunderstand
163älskarLove
164blevbecame
165togtook
166hållhold
167domjudgment
168dödakill
169tidtime
170tyckervote
171slutastop
172troddethought
173gillarlike
174precisjust
175sägsay
176bortaway
177sinits
178gångtime
179ingano
180sirsir
181tänkerthinking
182hörhear
183vetaknow
184gudgod
185bättrebetter
186justright
187berättatell
188mångamany
189barnchildren
190gickwent
191godgood
192hjälpTranslation
193händerhands
194underduring
195settseen
196visstedid
197innanbefore
198förlåtPardon
199heltcompletely
200folkpeople
201pengarmoney
202döddeath
203förstafirst
204hjälpahelp
205ursäktaexcuse
206snällaplease
207längelong
208heterunits
209jävlaFucking
210ledsensorry
211stannastop
212varteach
213helveteHell
214vilkenwhich
215hennesher
216ståris
217sakerthings
218farFather
219bortaaway
220hallåHello
221hållerhold
222fortfarandestill
223körrun
224urout
225handhand
226problemproblems
227gergives
228sakthing
229morgonmorning
230enseven
231åhoh
232vägroad
233vänFriend
234våraour
235mårfeel
236endasingle
237hittafind
238kvarleft
239sammasame
240kvällevening
241försökertry
242uteout
243vägenroute
244namnname
245ditthere
246ingentingnothing
247ee
248snartsoon
249fåttreceived
250annanother
251väldigtvery
252fruMrs
253längrelonger
254sittits
255händehappened
256herregudoh my god
257redanalready
258bästatop
259pratarspeak
260visashow
261kollaCHECK
262tidentime
263slutend
264sedanthen
265skitshit
266härifrånhere
267låterlets
268trofaith
269framforward
270frågaissue
271eraera
272jojo
273storlarge
274träffahit
275varjeeach
276förstfirst
277säkertsafe
278derastheir
279börjarbegin
280åkago
281räddafraid
282därförtherefore
283jobbjob
284lämnaleave
285hosat
286femfive
287tänktethought
288säkersafe
289hoppashope
290litensmall
291genomby
292kunnaable
293sesseen
294hördeheard
295nästanext
296sexsix
297livetlife
298lyssnalistening
299sonson
300verkarseems
301dollardollar
302ss
303bilencar
304sistalast
305vännerfriends
306taghold
307hållahold
308annatalia
309riktigtreally
310talaspeak
311die
312santTRUE
313klararpass
314mänmale
315sinatheir
316ihoptogether
317gavgave
318dradrag
319nyanew
320väntarwaiting
321vilketwhich
322minuterminutes
323liggeris
324hörahear
325världenworld
326tillsuntil
327läggadd
328älsklingsweetheart
329dennathis
330fyrafour
331åkergo
332fastsolid
333människorpeople
334hemmahome
335klartclear
336blivitbecome
337idagToday
338minnsremember
339betyderdoes
340hämtafetch
341lugntcalmly
342runtaround
343helsttime
344delpart
345sagtsaid
346vårtour
347rörtube
348storalarge
349tänkmindset
350annarsotherwise
351inneinside
352lillasmall
353öppnaopen
354polisenpolice
355turturn
356ävenalso
357spelarplays
358likaequal
359hafthad
360illabad
361hittadefound
362kvinnafemale
363ensamalone
364släppdrop
365ihågremember
366såntstuff
367hörtheard
368okOK
369ändåstill
370bilcar
371faktisktactually
372fallcases
373paPA
374nästanalmost
375gångentime
376pengarnaMoney
377nynew
378slåbeat
379kulfun
380nattnight
381spelaplay
382ifrånfrom
383dogdied
384långtfar
385börjastart
386senarelater
387killenguy
388bästbest
389fortcontinued
390emotReceived
391beask
392hellereither
393gottgood
394husethouse
395killeguy
396tillsammanstogether
397trevligtnice
398platsplace
399hushouse
400ringercalling
401hittarfind
402familjfamily
403borlive
404sittersitting
405tioten
406hänthappened
407vilkawhich
408klaraclear
409redoready
410viljalike
411jobbarworking
412stanpunch
413drdr
414fattartake
415gammalold
416ätaeat
417dörrendoor
418gladhappy
419dödadekilled
420ertyour
421tystsilent
422chanschance
423försöktetried
424rumroom
425kännsfeels
426bådaboth
427vorewere
428gamlaold
429tänkaConsider
430näraclose
431klockanclock
432svårtdifficult
433gåttpassed
434berplease
435parcouple
436leverliver
437gärnaPlease
438dessathese
439mannenman
440allall
441mrsMrs.
442dagardays
443bryrcare
444ordwords
445iblandsometimes
446klarclear
447fintfine
448ivägoff
449brorbrother
450gångertimes
451kommitcome
452ännuyet
453galencrazy
454låtalet
455ll
456aa
457räddarescue
458dagstime
459dördie
460mormother
461bakombehind
462mellanbetween
463oroaworry
464sånsuch a
465ringacall
466timmarhours
467johnjohn
468flermore
469skyndahurry
470kaptencaptain
471killarguys
472matfood
473stannarstop
474allsall
475jackjack
476ståstand
477försökattempt
478kännafeel
479levalive
480jobbetjob
481vapenCoat
482dotterdaughter
483kändefelt
484benbone
485börjadebegan
486varandraeach
487glömForget
488igenomthrough
489egenown
490uppeRun
491flickagirl
492missmiss
493ringring
494räckersufficient
495skullsake
496ställetinstead
497idiotidiot
498kvinnorwomen
499lnteNot
500herrMen
501systersister
502dagenday
503skolanschool
504talarspeak
505lättlight
506finfine
507fannswas
508neredown
509newNew
510ikvällTonight
511sättaput
512idéidea
513vattenWater
514handlaris
515följafollow
516roligtfun
517redaout
518följerfollow
519ganskaquite
520vackerbeautiful
521lovarpromise
522flyttamove
523kallarcall
524badbath
525farahazard
526fortsättSkip
527försökatry
528tagittaken
529någontinganything
530eftersomas
531hatarHate
532långlong
533stortlarge
534skallshall
535läralearn
536dödardeaths
537körarun
538grabbenGuy
539förutbefore
540hjälperhelps
541ringderang
542antarassume
543lugncalm
544jasåOh
545perfektperfect
546undanaway
547theThe
548skickasend
549utanföroutside
550letarlooking
551ontpain
552kompisfriend
553stoppastop
554planplan
555betalapay
556imorgontomorrow
557önskarwish
558stämmerline
559nummernumber
560drardrag
561snällkind
562nyttnew
563huvudethead
564stickengraving
565giftamarried
566tomempty
567kallacall
568självklartobvious
569mestmost
570nattenovernight
571fullfull
572sidanpage
573herrelord
574kärleklove
575följfollow
576sentlate
577tt
578månadermonths
579lärlearn
580jobbawork
581käftenshut up
582hoppajump
583sättersets
584slårbeats
585ställeplace
586snabbtquickly
587vadåWhat?
588berättadetold
589pojkeboy
590lugnacalm
591skrivawrite
592sakenmatter
593direktdirect
594dd
595köpabuy
596förebefore
597tittarlooking
598sovasleep
599någonsinever
600kortshort
601ätereat
602tjejgirl
603skötshot
604hittatfound
605veckaweek
606stickersticking
607gällerregards
608sanningentruth
609reach
610rollrole
611viktigtimportant
612tänktthought
613ögoneyes
614föräldrarparents
615tycktefound
616välkommenwelcome
617herrarMen
618litaExcellent
619arare
620lämnadeleft
621skjutashoot
622nn
623ohOH
624restenrest
625hjärtaheart
626lyckahappiness
627vidarefurther
628händahappen
629lämnarleaves
630sittasit
631veckorweeks
632sattsat
633dumstupid
634sjuseven
635hårthard
636användause
637frankfrank
638undrarwonder
639sidapage
640fleraseveral
641svararespond
642fixafix
643egentligenreally
644trötttired
645medanwhile
646träffastogether
647allihopeveryone
648blodblood
649alltsåthus
650läggaadd
651ursäktexcuse
652förståunderstand
653pratadetalked
654småsmall
655älskadeloved
656valchoice
657käradear
658inomwithin
659vissacertain
660miljonermillion
661barnenchildren
662tvTV
663tyvärrUnfortunately
664landcountry
665igåryesterday
666tidigarepreviously
667visarshows
668skyldigbound
669typtype
670jävelMotherfucker
671argangry
672massamass
673orderorders
674yorkYork
675giftmarried
676rR
677konstigtstrange
678varsågodgo ahead
679kaffecoffee
680hämtarretrieves
681samSam
682oO
683skjutslide
684springRunning
685lägetposition
686jahaoh well
687förklaraexplain
688slogbeating
689otroligtincredible
690tillräckligtenough
691mindreless
692självaactual
693syndsin
694åttaeight
695toppentop
696hälsahealth
697riktigreal
698misstagerror
699ögonblickmoment
700läsaread
701slåssfight
702sjukill
703godagood
704igångStarted
705betalarpay
706tjänstservices
707straxjust
708drickadrink
709poliscop
710frågorquestions
711historiahistory
712sägssaid
713middagdinner
714fartspeed
715absolutabsolute
716stundmoment
717bostay
718behövdeneeded
719förbipast
720georgegeorge
721läggeradd
722joeJoe
723laIa
724krigwar
725möjligtpossible
726framförfront
727sånalike that
728flickangirl
729fortsättacontinue
730daviddavid
731skitenshit
732skjutershoots
733slutarends
734jordenearth
735händernahands
736resadesired
737For the
738omkringabout
739ungyoung
740hemsktterrible
741fungerarworks
742enkeltconveniently
743frågarasks
744förralast
745exaktexact
746tjawell
747dåligtPoor
748snackartalking
749berättartells
750hunddog
751mm
752skrevwrote
753doktornDoctor
754ansikteface
755lätlet
756arbetework
757träffademet
758förränuntil
759huvudhead
760landetcountry
761alltingeverything
762nånsinever
763trevlignice
764använderuse
765gudsGod
766överalltanywhere
767förrsooner
768jobbatworked
769värreworse
770skriverwrites
771saknarlacks
772införbefore
773åktewent
774störregreater
775vänsterleft
776höllheld
777michaelMichael
778krigetWar
779tiiipoint to
780familjenfamily
781ögoneneyes
782raktstraight
783egnaown
784dessits
785behövaneed
786charliecharlie
787börshould
788vinnawin
789skaffaobtain
790brukarusually
791personperson
792glömdeforgot
793frågadeasked
794låglow
795senastelatest
796stodwas
797letalook
798annorlundadifferent
799damerLadies
800javisstSure
801tvungenhad
802grundbasic
803sökersearches
804jesusjesus
805egetown
806grabbarGuys
807brukadeused
808aningslightly
809smartSmart
810älskalove
811enligtaccording
812eldfire
813underbartwonderful
814störstalargest
815soversleep
816börjanbeginning
817vinnerwins
818wwwwww
819menademeant
820chefenHead
821veckanweek
822fredpeace
823rådYes
824danday
825generalGeneral
826sekunderseconds
827fantastisktfantastic
828oftaoften
829pojkenboy
830Mo
831vaknawaking
832lyssnarlistening
833uppfattatperceived
834nåntingSomething
835lngenNobody
836dåligpoor
837kläderclothes
838fortsättercontinues
839rummetroom
840harryharry
841högerright
842kroppbody
843andasbreathing
844mikemike
845timmehour
846peterpeter
847ölbeer
848skadainjury
849neddown
850människahuman
851vitawhite
852telefontelephone
853snyggstylish
854kungking
855passarfits
856världWorld
857vattnetwater
858farbroruncle
859kvinnanWoman
860svartblack
861hårhair
862oroligupset
863kallascalled
864röramove
865snackatalk
866arbetarworking
867lycklighappy
868bärberry
869fixarFix
870ersers
871ojwow
872ställaset
873dansadance
874tjejengirl
875försiktigcare
876skickadesent
877jimmyjimmy
878allvargravity
879maxmax
880adjögoodbye
881planetplane
882usaUSA
883pojkarBoys
884levandealive
885naturligtvisOf course
886alldelesfar
887beklagarRegrets
888bobbob
889aktabeware
890tjejerGirls
891svarresponse
892hellot
893finnasbe
894stadencity
895frifree
896paulPaul
897träffatmet
898djuranimals
899vackertbeautifully
900särskiltparticularly
901körderan
902förloradelost
903gettgiven
904läkaredoctor
905ljugerlying
906nionine
907dödendeath
908försvinndisappearance
909kvällenhours
910nånstanssomewhere
911skojarDodgers
912fängelseprison
913ändaend
914starkstrong
915raringdear
916förloralose
917litetsmall
918affärerbusiness
919stoppstop
920skyddaprotect
921bokbook
922stickaknit
923skickarsends
924funkarworks
925advokatLawyer
926metermeters
927duktiggood
928olikadifferent
929säljasell
930jössesgee
931ff
932hhrs
933flickorgirls
934markland
935faderfather
936problemetproblem
937bevisevidence
938rättainform
939berättattold
940kastathrow
941tredjethird
942stoltproud
943stängclose
944meddelandemessage
945sötsweet
946mordmurder
947behövsneeded
948filmfilm
949spelplay
950mejme
951gatanStreet
952sattesat
953underbarwonderful
954jävlarbastards
955köptebought
956jamesjames
957frunWife
958dardar
959sjukhusethospital
960gilladeLiked
961glömmaforget
962tackathank
963johnnyjohnny
964drömdream
965hungrighungry
966ordnaarrange
967äntligenfinally
968finafine
969dödatkilled
970babybaby
971räddadeRescued
972snyggtneat
973bb
974riktigareal
975sovslept
976intressantinteresting
977slutetend
978musikmusic
979högthighly
980samtalcall
981försiktigtgently
982iställetinstead
983specielltespecially
984nyheterNews
985barnetchild
986förutomaddition
987sättetway
988jj
989skitsnackBullshit
990chefHead
991ungefärabout
992svartablack
993åtminstoneat least
994klaradeCompleted
995frökenMiss
996glömtForgotten
997fråganissue
998trotsdespite
999dada
1000festparty

2,000 Most Commonly Used Swedish Words

View Top
2,000 Words


Download Swedish Frequency List (.xlsx)

Download
Complete List (.xlsx)

More Languages

Most Common Albanian Words
Most Common Arabic Words
Most Common Bulgarian Words
Most Common Chinese Words
Most Common Croatian Words
Most Common Czech Words
Most Common Danish Words
Most Common Dutch Words
Most Common Estonian Words
Most Common Finnish Words
Most Common French Words
Most Common German Words
Most Common Greek Words
Most Common Hebrew Words
Most Common Hungarian Words
Most Common Icelandic Words
Most Common Indonesian Words
Most Common Italian Words
Most Common Latvian Words
Most Common Macedonian Words
Most Common Malay Words
Most Common Norwegian Words
Most Common Polish Words
Most Common Portuguese Words
Most Common Romanian Words
Most Common Russian Words
Most Common Serbian Words
Most Common Slovak Words
Most Common Slovenian Words
Most Common Spanish Words
Most Common Swedish Words
Most Common Turkish Words

Note: The words on this list are ranked in order of frequency used in subtitles (from opensubtitles.org). You can download more extensive word lists here. The translations are from Google Translate (please be aware that the translations can be rough as they do not consider context!) and the audio is provided by these users of forvo.