Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com
Do you have this in my size?
Har ni något i min storlek? (Haar nee noogot ee meen stoorlehc)
How much is this?
Vad kostar den, om jag får fråga? (Vahd coostahr dan, oom jag foor frooga)
That's too expensive.
Det är för dyrt. (Dat ar fur deert)
Would you take _____?
Tar ni _____? (Taar nee ___)
expensive
dyrt (deert)
cheap
billigt (bee leegt)
I don't want it.
Den vill jag inte ha. (Dan veel yag eenta haa)
You're cheating me.
Du lurar mig. (Doo loorar may)
I'm not interested. (for males)
Den är jag inte intresserad av. (Dan ahr yag eenta eentrahsehrad aav)
I'm not interested. (for females)
Den är nog inte riktigt min typ, liksom (dan ahr noog eenta reecteegt meen teep, leecsoom)
OK, I'll take it.
Jag tar den! (Yag tahr dan)
Can I have a paper bag?
Kan jag få en papperspåse? (Can yag foo ahn pahpahrs-poosa)
Can I have a plastic bag?
Kan jag få en plastpåse? (Can yag foo ahn plahst-poosa)
Do you ship overseas?
Kan du frakta till utlandet? (Can doo fractaa dan teel ootlandat)
Do you ship?
Ursäkta, kan ni på detta företag frakta varor? (Oorsahcta, can nee poo dat-ta fur-a-taag frahctaa vaaroor)
I need...
Jag behöver... (.Yag be-huv-ehr )
...toothpaste.
...tandkräm. (tahnd-crehm)
...a toothbrush.
...en tandborste. (ehn tahnd-boor-sta)
...soap.
...tvål. (tvool)
...shampoo.
...shampo. (shahm-poo)
...pain reliever. aspirin/ibuprofen'
...något smärtstillande aspririn/ibyprofen. (noogoot smahrt-steel-ahn-deh ahspeereen/eebeeproofehn )
...stomach medicine.
...medicin mot magont. (madeeseen moot mahg-oont)
...a razor.
...ett rakblad. (at raac-blaad)
...an umbrella.
...ett paraply. (at pahraa-plee)
...sunblock lotion.
...solskyddskräm. (sool-sheeds-crahm)
...a postcard.
...ett vykort. (at veecoort)
...postage stamps.
...frimärken. (free-mahr-can)
...batteries.
...batterier. (baht-eh-ree-ar)
...writing paper.
...skrivblock/skrivpapper. (screev-bloc/screev-pap-ar)
...a pen.
...en penna. (ahn pen-a)
...English-language books.
...Böcker på Engelska. (Buccar poo ahngelscaa)
...English-language magazines.
...vecko eller månadstidningar på Engelska. (vacco ahlar moonads-teedneengar)
...an English-language newspaper.
...Engelska dagstidningar. (Ahngehlsca daagsteedneegahr)
...an English-Swedish dictionary.
...en Engelsk-Svensk ordbok. (an Ahngehlsc-svehnsc oordbook)
...a Swedish-English dictionary.
...en Svensk-Engelsk ordbok. (ahn Svaansc Ahngaalsc oordbbok)
...A dictionary with both English-Swedish and Swedish-English.
...en ordbok med både Engelska till svenska och Svenska till engelska. (ahn oorbook mehd booda Ahngelsca teel Svehnsca oc Svehnsca teel Ahngelsca)

Featured Video


Learn Swedish with SwedishPod101.com