Swedish 101

Learn Swedish with SwedishPod101.com

Bus & Train

How much is a ticket to _____?
Vad kostar en biljett till _____? (Vahd koostaar ahn beelyat teel_____?)
One ticket to _____, please.
En biljett till _____, tack. (Ahn beel-yat teel ___, tac)
Where does this train go?
Vart går detta tåg ? (vahrt goor dat a toog)
Where does this bus go?
Vart går denna buss? ( Vahrt goor dahna boos)
Where is the train/bus to _____?
Var är tåget/bussen till _____? (vahr ahr toogat/boosan teel)
Does this train/bus stop in _____?
Stannar tåget/bussen i_____? (staanar toogat/boosan ee)
When does the train/bus for _____ leave?
När åker tåget/bussen till_____? (nahr oocar toogat/boosan teel ____ )
When will this train/bus arrive in _____?
När kommer tåget/bussen till_____? (nahr coomer toogat/boosan teel)

Directions

How do I get to _____ ?
Hur kommer jag till _____ ? (Hoor koomar yag teel)
...the train station?
...tågstationen? (toog stat ee oo nahn)
...the bus station?
...busshållplatsen/busstationen? (boos hool plat sahn/ boos stat ee oo nahn)
...the airport?
...flygplatsen? (fleeg plat sahn)
...downtown?
centrum? (sen trum)
...the youth hostel?
...ungdomshärberget? (oon dooms hahr bahr gat)
...the _____ hotel?
...hotellet _____ ? (hootahlat)
...the American/Canadian/Australian/British consulate?
...det Amerikanska/Kanadensiska/Australiensiska/Brittiska konsulatet? (day Americansca/Canadansisca/Aoostraaleeansisca/Bree-tee-sca consoolahtat)
Where are there a lot of...
Var finns det många... (vahr feens dat moonga)
...hotels?
...hotell? (hoo tahl)
...restaurants?
...restauranger? (rastoorangar)
...bars?
...barer? (baa rar)
...sites to see?
...Utflyktsmål värda en titt?/Utflyktsmål värda att se? (ootflooctsmool vahrda ahn teet/ootflooctsmool vahrda at seh)
Can you show me on the map?
Kan du visa mej på kartan? (Can doo veesa may poo car-taan)
street
gata/gatan (gaataa/gaataan)
Turn left.
Gå till vänster. (Goo teel vanster)
Turn right.
Gå till höger. (Goo teel hug ar)
left
vänster (vanster)
right
höger (hug ar)
over there
där borta(dahr boortaa)
straight ahead
rakt ditåt(raakt deetoot)
towards the _____
mot _____ (moot)
past the _____
förbi_____ (fur bee)
before the _____
före _____ (fur ahe)
Watch for the _____.
Titta efter/Kolla efter_____. (Tee taa ahefter/Cohla ahefter)
intersection
vägkorsning (vahg koor sning)
north
norr (nohr)
south
syd (seed)
east
öst (ust)
west
väst (vahst)
uphill
uppe på berget/ på berget(oopah poo baryat/ poo baryat)
downhill
nedanför berget/ i dalen / vid bergets fot (nahdan fur baryat/ ee dalahn/ veed baryats foot)

Taxi

Taxi!
Taxi! (tah ksee)
Take me to _____, please.
Kör mej till_____, är ni snäll. (Chur may teel ____,ahr nee snall)
How much does it cost to get to _____?
Vad kostar det att åka till_____? (Vaad coostar dat at ooka teel_____?)
Take me there, please.
Ta mej dit, är ni snäll. (Tah may deet, ahr nee snall)

Featured Video


Learn Swedish with SwedishPod101.com