Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

I haven't done anything wrong. 
Wala akong nagawang masama.


It was a misunderstanding. 
Hindi yun pagkakaunawaan.
Where are you taking me? 
Saan mo ako dadalhin?
Am I under arrest? 
Aarestuhin mo ba ako?
Where's the warrant? 
Saan ang warrant?
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Ako ay isang mamamayang Amerikano/Britano/Kanadyano. (Formal)
American/Australian/British/Canadian citizen ako. (Informal)

I want to talk to a lawyer. 
Gusto kong makipagusap sa abogado. (GOOS-toh koh ma-KEY-PAHG-OOH-SAHP sah ah-boh-GAH-do)
Can I just pay a fine now? 
Pwede ba akong magbayad ng fine?

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com