Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

A table for one person/two people, please. 
Mesa para sa isa/dalawang katao, please.


Can I look at the menu, please? 
Pwedeng makita ang menu, please?
Can I look in the kitchen? 
Pwedeng makita ang kusina?
Where's the bathroom/washroom? 
Nasaan ang C.R.?
Is there a house specialty? 
Meron ba kayong specialty?
Is there a local specialty? 
Meron ba kayong local specialty?
I'm a vegetarian. 
Vegetarian ako.
I don't eat pork. 
Hindi ako kumakain ng baboy.
I don't eat beef. 
Hindi ako kumakain ng karne.
I only eat kosher food. 
Kosher lang ang kinakain ko.
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) 
Pwede mong gawing "lite", please?
It's salty. 
Maalat ito.
It's so sweet. 
Napakatamis ito.
It's so spicy. 
Napakaanghang ito.
breakfast 
almusal
lunch 
tanghalian
supper 
hapunan
I want _____. 
Gusto ko ng _____. (GOOS-to koh)
I want a dish called _____. 
Gusto ko ng ulam na _____.
chicken 
manok (chicken)
beef 
karne (beef)
fish 
isda (is-DAH)
ham 
hamon
food 
pagkain
drinks 
inumin
sausage 
sausage
cheese 
keso (keh-soh)
eggs 
itlog (eet-LOG)
(fresh) vegetables 
(sariwang) gulay (goo-LIE)
(fresh) fruit 
(sariwang) prutas (proo-TAS)
bread 
tinapay (ti-nah-PIE)
rice 
kanin (KA-nin)/bigas (bi-GAS, used for uncooked rice)
raw 
hilaw (HEElaw)
cooked 
luto (LOOto)
Can/May I have a glass of _____? 
Pwedeng/Maaaring makahingi ng isang basong _____?
Can/May I have a cup of _____? 
Pwedeng/Maaring makahingi ng isang tasang_____?
Can/May I have a bottle of _____? 
Pwedeng/Maaaring makahingi ng isang boteng _____?
coffee 
kape (ka-FEH)
tea (drink) 
tsaa (cha-AH)
ice 
yelo
water 
tubig (TOO-BEEG)
May I have some _____? 
Maaaring makahingi ng_____?
salt 
asin (uh-SEEN)
black pepper 
paminta
butter 
margarina or mantikilya
I'm finished/done. 
Tapos na ako. or Tapos na akong kumain. (tah-pohs NAH uh-KOH or tah-pohs NAH uh-KOHNG KOO-mah-in)
It was delicious. 
Masarap ang pagkain. (muh-suh-RAHP yan)
Please clear the plates. 
Pakilinis ang mesa.
Can I get the bill, please. 
Yung bill, please.

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com