Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

Do you have any rooms available? 
Meron ba kayong kwarto hindi ginagamit?


How much is a room for one person/two people? 
Magkano ang isang kwarto para sa isang/dalawang tao?
Does the room come with... 
Kasama ba sa kwarto ang______ ?
...bedsheets? 
...kumot? (koo-MOT)
...pillows? 
...unan?
...a bathroom? 
...banyo? (BAHN-yoh)
...a telephone? 
...telepono? (te-LE-poh-NOH)
...a TV? 
...a TV? (TV)
Can I see the room first? 
Pwede bang makita muna ang kwarto?
Do you have anything quieter? 
Meron ba kayong mas tahimik?
...bigger? 
...mas malaki?
...cleaner? 
...mas malinis?
...cheaper? 
...mas mura?
OK, I'll take it. 
Sige, kukunin ko.
I will stay for _____ night(s). 
Mag iistay ako ng _____ gabi.
Do you have a safe? 
Meron ba kayong safe?
Is breakfast/supper included? 
Kasama ba ang almusal/hapunan?
What time is breakfast/lunch/supper? 
Anong oras ang almusal/tanghalian/hapunan?
Please clean my room. 
Pakilinis ang aking kwarto.
Can you wake me up at _____ ( e.g. ten o'clock AM) ? 
Pwede mo ba akong gisingin ng _____(e.g. alas diyes ng umaga)?
I want to check out. 
Gusto ko nang mag-check-out.
Who's knocking the door? 
Sino ang kumakatok sa pinto?
Who's there? 
Sino yan?
The toilet is not working. 
Sira ang toilet.

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com