Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

What's the matter/problem? 
Anong problema?


Are you ok? 
OK ka lang?
Leave me alone. 
Lumayo ka sa akin.
Don't touch me! 
Huwag mo akong hawakan.
Let go of me! 
Bitawan mo ako!!!
I'll call the police. 
Tatawag ako ng pulis.
Police! 
Polis/ pulis (poo- lees) Polisya (pole- e- see- ya)
There's an accident 
May aksidente.
There's a fire!!  
May sunog!! or Sunog!! (lit. "burning")
Stop! Thief! 
Tigil! Magnanakaw!
I need help. 
Kailangan ko ng tulong.
It's an emergency. 
Emergency ito.
I'm lost. 
Nawawala ako.
I'm tired 
Pagod ako.
I'm not feeling well. 
Masama ang pakiramdam ko.
I can't sleep 
Hindi ako makatulog.
I can't eat 
Hindi ako makakakain.
I have a headache 
Sumasakit ang ulo ko.
I'm hungry 
Gutom na ako.
I'm thirsty 
Nauuhaw ako.
I ran out of money 
Naubusan na ako ng pera.
I lost my bag. 
Nawala ang bag ko.
I lost my wallet. 
Nawala ang walet ko.
I'm sick. 
May sakit ako.
I've been injured. 
Nasugatan ako.
I need a doctor. 
Kailangan ko ng doktor.
Can I use your phone? 
Pwedeng makigamit ng telepono?
Where's the hospital? 
Saan ang ospital?
I need to get you to the hospital. 
Kailangan kitang dalhin sa ospital.

Featured Video