Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

Where can I buy ____? 
Saan makakabili ng _____?


Do you have size ____ (e.g. 8/9/10) ? 
Meron kayong size _____(e.g. 8/9/10)?
How much is it? 
Magkano ito?
That's too expensive. 
Napakamahal naman niyan.
Do you accept credit card?
Tumatanggap ba kayo ng credit card?
expensive 
mahal (mahHAL)
cheap 
mura (mooRAH)
I can't afford it. 
Hindi ko kayang bilhin.
I don't want it. 
Hindi ko gusto. (hinDIH ko GOOSto)
You're cheating me. 
Dinadaya n'yo ako.
I'm not interested. 
Hindi ako interesado.
OK, I'll take it. 
Sige, kukunin ko.
Can I have a bag? 
Pwedeng makahingi ng bag?
It's too big. 
Sobrang laki nito
It's too small. 
Sobrang liit nito.
Do you have a size smaller/bigger than this? 
Meron ba kayong size na mas maliit/malaki dito?
Can i change the size to ____? 
Pwedeng papalitan ng size na ____ ?
Do you ship (overseas)? 
Nag shiship ba kayo sa ibang bansa?
Do you have ____? 
Meron kayong ______?
I need... 
Kailangan ko ng ... (KYE-LAHNG-uhn ko)
...shoes 
...sapatos
...clothes 
...damit
...jewelry 
...alahas
...necklace 
...kwintas
...earings 
...hikaw
...ring 
...singsing
...a toothbrush. 
...sipilyo. (SEEpeelyo)
...soap. 
...sabon. (SAHbon)
...shampoo. 
...syampu. (SHAHM-poo)
...an umbrella. 
... payong.
...postage stamps. 
...selyo.
...batteries. 
...baterya.
...writing paper. 
...papel.
...a pen. 
...bolpen.
...pencil 
...lapis. (LahPEEs)
...English-language books. 
...mga librong Ingles. (lee-brong EEHNG-glehs)
...an English-language newspaper. 
...isang dyaryong Ingles (JAHR-yong EEHNG-glehs)
...an English-English dictionary. 
...isang diksyonaryong Ingles.

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com