Tagalog 101

Learn Filipino with FilipinoPod101.com

Bus & Train

How much is a ticket to _____? 
Magkano ang isang ticket papuntang _____?


How much is the fare to _____? 
Magkano ang pamasahe sa ______?
One ticket to _____, please. 
Isang ticket papuntang _____, please.
Where does this train/bus go? 
Saan papunta ang tren/bus na ito?
Where is the train/bus to _____? 
Saan papunta ang tren/bus na ito_____?
Does this train/bus stop in _____? 
Hihinto ba ang tren/bus na ito sa _____?
I'm going to take a ( bus/jeepney/taxi) 
Sasakay ako ng (bus/jeep/taxi).
When does the train/bus for _____ leave? 
Kelan aalis ang tren/bus papuntang _____ ?
What time is this bus going to leave? 
Anong oras aalis itong bus?
When will this train/bus arrive in _____? 
Kelan dadating yung bus na ito sa _____?
What time will the bus arrive? 
Anong oras dadating ang bus?

Directions

How do I get to _____ ? 
Paano papuntang ______?


...the train station? 
...istasyon ng tren
...the bus station? 
...istasyon ng bus?
...the airport? 
...erport ?
...wet market? 
...palengke
...bank? 
...bangko?
...the youth hostel? 
...hostel?
...the _____ hotel? 
..._____ hotel?
Where are there a lot of... 
Saan ang karamihan ng...
...sites to see? 
...mga magagandang tanawin?
Can you show me on the map ____ ? 
Puwede mong ituro sa akin sa mapa ang _____?
street 
kalye
Turn left. 
Kumaliwa. (KooMAH-Leewah)
Turn right. 
Kumanan.
left 
kaliwa
right 
kanan
straight ahead 
dumiretso
towards the _____ 
tungo sa _____
past the _____ 
lagpas sa _____
before the _____ 
bago sa _____
Watch out for the _____. 
Maging mapagmasid ka sa _____.
north 
hilaga
south 
timog
east 
silangan
west 
kanluran
uphill 
paakyat ng burol
downhill 
pababa ng burol

Taxi

Taxi! 
Taksi! (TAHK-see)


Take me to _____, please(formal). 
dalhin mo ako sa_____, please.
To _____ , please (casual). 
Sa ____, please.
I'm going to ____ 
Papunta akong _____
How much does it cost to get to _____? 
Magkano papuntang _____?
How much do you charge? 
Magkano ang singil mo?
How much is the fare? 
Magkano ang bayad?
Take me there, please. 
Dalhin mo ako doon, please.

Jeepney/Bus

One/Two/Three etc. to ____ (When paying the fare for number of people) 
Isa/Dalawag/Tatlo papuntang _____ ( insert the destination here)


Stop!!! (to get off the jeepney/bus) 
Para!!!! (PA-rah)
How much is the fare to _____? 
Magkano ang pamasahe papuntang _____
Sir(driver) Where's my change? 
Mama, saan ang sukli ko? ( Mah-ma sa-an ang sooklee ko)
Can you drop me off at ____?  
Pwede mo ba akong ibababa sa ____?

Featured Video


Learn Filipino with FilipinoPod101.com