Thai 101

Learn Thai with ThaiPod101.com

Can I look at the menu, please? 
ขอดูเมนูครับ/ค่ะ (khö duu me nuu khráp/khà)


I'm a vegetarian. 
ผม/ดิฉัน กินเจ (phŏm/dì-chăn kin je)
I don't eat pork. 
ผม/ดิฉัน ไม่กินหมู (phŏm/dì-chăn mâi kin muu)
I don't eat beef. 
ผม/ดิฉัน ไม่กินเนื้อ (phŏm/dì-chăn mâi kin núea)
breakfast 
อาหารเช้า (aa-hăan cháo)
lunch 
อาหารกลางวัน (aa-hăan glaang wan)
supper 
อาหารเย็น (aa-hăan yen)
I want _____. 
ผม/ดิฉัน อยากได้ _____. (phŏm/dì-chăn yàak dâi)
chicken 
ไก่ (kai)
beef 
เนื้อ (nuea)
fish 
ปลา (plaa)
pork 
หมู (muu)
ham 
แฮม (haem)
sausage 
ไส้กรอก (sâi kròk)
eggs 
ไข่ (khài)
salad 
สลัด (sà-làt)
fresh 
สด (sòt)
vegetables 
ผัก (phàk)
fruit 
ผลไม้ (phǒn-la-mái)
bread 
ขนมปัง (khà-nŏm pang)
toast 
ขนมปังปิ้ง (khà-nŏm pang pîng)
rice noodles 
ก๋วยเตี๋ยว (kǔai tǐo)
wheat noodles 
บะหมี่ (ba mìi)
rice 
ข้าว (khâo)
beans 
ถั่ว (thùa)
May I have a glass of _____? 
ขอ _____ แก้วนึง (khö _____ kâew nueng)
May I have a cup of _____? 
ขอ _____ ถ้วยนึง (khö _____ tûai nueng)
May I have a bottle of _____? 
ขอ _____ ขวดนึง (khö _____ kûad nueng)
coffee 
กาแฟ (kaafae)
hot tea 
ชาร้อน (chaa rón)
iced tea with milk 
ชาเย็น (chaa yen)
fruit juice 
น้ำผลไม้ (nám phŏn-lá-mái)
water 
น้ำเปล่า (naam plao)
beer 
เบีย (bia)
red/white wine 
ไวน์ แดง/ขาว (wai daeng/kăo)
salt 
เกลือ (kluea)
black pepper 
พริกไทยดำ (prík thai dam)
fish sauce 
น้ำปลา (naam plaa)
delicious. 
อร่อย (a-ròi)
It was delicious. 
มันอร่อยมาก (man a-ròi mâak)
bill 
ใบเสร็จ (bai sèt)

Featured Video


Learn Thai with ThaiPod101.com