Thai 101

Learn Thai with ThaiPod101.com

Do you have any rooms available? 
คุณมีห้องว่างไหม? (khun mii hông wâang mǎi?)


How much is a room for one person/two people? 
ห้องสำหรับ หนึ่งคน/สองคน ราคาเท่าไหร่? (hong samrap nueng-khon/song-khon raakaa thao rai?)
Does the room come with...? 
ในห้องมี...ไหม? (nai hông mii ... mǎi?)
...bedsheets 
...ผ้าคลุมเตียง (phâa khlum tiang)
...a bathroom 
...ห้องน้ำ (hông nám)
...a telephone 
...โทรศัพท์ (thorásàp)
...a TV 
...โทรทัศน์ (thohráthát)
May I see the room first? 
ขอดูห้องก่อนได้ไหม? (khö duu hông kòn dâi mǎi?)
Do you have anything...? 
มีห้องที่...นี้ไหม? (mii hông thîi ... níi mǎi?)
...quieter? 
...เงียบ กว่า (ngiap kwa)
...bigger? 
...ใหญ่ กว่า (yài kwàa)
...cleaner? 
...สะอาด กว่า (sà-aat kwàa)
...cheaper? 
...ถูก กว่า (thuuk kwàa)
OK, I'll take it. 
ตกลง ผม/ดิฉันเอา (tok long phŏm/dì-chăn ao)
I will stay for _____ night(s). 
ผม/ดิฉันจะอยู่ _____ คืน (phŏm/dì-chăn jà yùu _____ kuen)
Do you have a safe? 
คุณมีตู้เซฟไหม (khun mii tûu-sêf măi)
...lockers? 
...ล็อกเกอร์ (lok kêr)
Is breakfast/supper included? 
รวม อาหารเช้า/อาหารเย็น ไหม (ruam aa-hăn-cháo/aa-hăn-yen măi)
What time is breakfast/supper? 
อาหารเช้า/อาหารเย็น เมื่อไหร่ (aa-hăn-cháo/aa-hăn-yen muea rài)
Please clean my room. 
ช่วยทำความสะอาดห้องหน่อย (chûai tam kwaam sà-aat hông nòi)
Can you wake me at _____? 
ช่วยปลุกตอน _____ ได้ไหม? (chûai plùk ton _____ dâi măi)

Featured Video


Learn Thai with ThaiPod101.com