Thai 101

Learn Thai with ThaiPod101.com

fan(air)  
พัดลม (pát lom)


bedroom  
ห้องนอน (hông non) (lit. "room sleep")
toilet  
ห้องน้ำ (hông náam) (lit. "room water")
girl  
ผู้หญิง (phûu-yǐng)
boy  
ผู้ชาย (phûu-chai)
How much?  
เท่าไหร่ (thâo rài)
How much is this? 
นี่เท่าไหร่? (nii thao rai?)
That's too expensive. 
แพงไป (phaeng pai)
Would you take _____? 
คุณรับ _____ ไหม? (khun rap _____ mai)
expensive 
แพง (phaeng)
cheap 
ถูก (thuuk)
I'm not interested. 
ผม/ดิฉันไม่ค่อยสนใจ (phŏm/dì-chăn mâi kôi sǒn jai)
OK, I'll take it. 
ตกลง ผม/ดิฉัน จะซื้อ (tok long phom/di-chan jà súe)
Can I have a bag? 
ขอถุงได้มั้ย? (khö thǔng dâi mǎi)
Need... 
ต้องการ... (tông kaan)
...toothpaste. 
...ยาสีฟัน (yaa sǐi fan)
...a toothbrush. 
...แปรงสีฟัน (praeng sǐi fan)
...tampons. 
...ผ้าอนามัยแบบสอด (pâa a-năa-mai bàep sòt)
...soap. 
...สบู่ (sà-buu)
...shampoo. 
...แชมพู (chaem-phuu)
...medicine. 
...ยา (yaa)
...aspirin 
...แอสไพริน (aet-pai-rin)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) 
...ยาแก้ปวด (yaa gâe pùat)
...fever medicine. 
...ยาลดไข้ (yaa lod khai)
...stomach medicine. 
...ยาแก้ปวดท้อง (yaa gâe pùat tóng)
...a razor. 
...มีดโกน (miit kon)
...an umbrella. 
...ร่ม (rom)
...sunblock lotion. 
...โลชั่นกันแดด (lochân kan dàet)
...a postcard. 
...ไปรษณียบัตร (prai-sà-nii-ya-bàt)
...postage stamps. 
...แสตมป์ (sà-taem)
...batteries. 
...ถ่านไฟฉาย (tàan fai chăai)
...writing paper. 
...กระดาษเขียนจดหมาย (krà-dàat khĭan jòt măi)
...a pen. 
...ปากกา (pàak-kaa)
...book 
...หนังสือ(năng-sue)
...magazine 
...นิตยสาร(nít-ta-yá-săan)
...newspaper 
...หนังสือพิมพ์ (năng-sue phim)
...English-language books. 
...หนังสือภาษาอังกฤษ ('năng-sue phaasaa angkrit)
...English-language magazines. 
...นิตยสารภาษาอังกฤษ (nít-yá-săan phaasaa angkrit)
...an English-language newspaper. 
...หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (năngsue phim phaasaa angkrit)
...an English-English dictionary. 
...พจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษ (photja naanukrom angkrid pen angkrit)

Featured Video


Learn Thai with ThaiPod101.com